Tudástár
Javaslat Az ingatlan értékbecslésnél alkalmazandó térméretekre. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. december 30. csütörtök, 13:21

 

Javaslat

Az ingatlan értékbecslésnél

alkalmazandó térméretekre.

Szerkesztette: Rajczi József

(2010.04.26)

1. Értékbecslésnél alkalmazandó térméretek.

1.1. Javasolt térméretek:

1.1.1. Épület nettó alapterület: Helyiségek vakolt, burkolt falak vetületi mérete alapján számított alapterület.

1.1.2. Erkély, balkon, loggia alapterület beszámítás: Erkély 25%, balkon 50%, Loggia 75%.

1.1.3. Terasz, szuterén, pince alapterület beszámítás: Nyitott terasz 25%, szuterén 70%, pince 50%.

1.1.4. Galéria alapterület beszámítás: Önálló helyiségként kialakított galéria 75%, nyitott galéria 50%.

1.2. Térméretekkel kapcsolatos magyarázatok.

Az értékbecslés egyik legfontosabb műszaki alapadata az épületek alapterületének pontos meghatározása, melyre az elmúlt időszakban nem volt pontos műszaki definíció. Alapvetően az építészek által használt vakolatlan alapterület volt a meghatározó, de általánosan elterjedt a vakolatokkal, burkolatokkal ellátott falak vetületi mérete. Az értékbecslő többségében a vakolatokkal, burkolatokkal ellátott helyiségekkel találkozik, ezért célszerű a tényszerű méretekkel számolni. Az épület nettó alapterületét ezért a helyiségek vakolt, burkolt falak vetületi mérete alapján számított alapterület alapján kell meghatározni. A lakások hasznos, nettó alapterületébe a 1.9 m belmagasságnál magasabb területek számíthatók be.

Az terasz, erkély, balkon, loggia alapterületbe való beszámítását az egyszerűbb számítás miatt a teljes alapterület meghatározásánál lehet figyelembe venni arányosítással. Költségalapú érték meghatározásnál célszerű az újraelőállítási értékek áttekinthetőbb meghatározásánál a 100%-os alapterületekkel számolni. Az ingatlan nyilvántartásban a társasházi lakásokhoz tartozó terasz, erkély, balkon, loggia alapterület beszámítása teljesen vegyes képet mutat. Piaci érték meghatározásnál az azonos típusú lakások fajlagos értékéből kell kiindulni, amennyiben nem megállapítható a terasz, erkély, balkon, loggia beszámításának módja az általános irányelveket kell követni.

Az általános irányelvek a szuterén, pince szinten lévő átlagos kialakítású helyiségekre vonatkoznak. Az egyedi kialakítású szuterén és pince szinten lévő helyiségeket, helyiség csoportokat, lakásokat, stb. egyedileg kell értékelni. Hasonlóan kell eljárni egyedi adottságú, kialakítású terasz, erkély, balkon, loggia, szuterén és pince alapterületének beszámítása, vagy értékelése területén is, melynek során az értékelést végző szakember jogosult eldönteni, hogy az értékelésnél hogyan veszi figyelembe - az arányosítható – alapterületeket. A szuterén, pincehelyiségek adottsága, megközelíthetősége, közmű, komfort ellátottsága változatos lehet, mely az értéket is befolyásolja, pl. utcai, udvari, lépcsőházi megközelíthetőség, közmű, komfort ellátottság, tájolás, stb..

1.3. Térméretekkel kapcsolatos fogalmak.

1.3.1. Erkély: Erkély a homlokzati síkból konzolosan kiálló kettő vagy három oldalról nyitott

1.3.2. Balkon: Balkon homlokzati síkból 50%-ban kiálló, homlokzati síkból kiálló rész erkélyhez hasonló.

1.3.3. Francia erkély: Homlokzati síkból nem kiálló ill. minimálisan kiálló erkély ajtóval, korláttal ellátott nyíláskeret.

1.3.4. Loggia: Loggia homlokzati síkból nem kiálló három oldalról zárt.

1.3.5. Terasz: Az építészet, egyre bonyolultabb épületszerkezetek kialakulásával a terasz funkciója, kialakítása is szélesedett. A terasz három oldalról nyitott, nem lefedett terület, mely jelenthet földszinti kertkapcsolatos terasz, tetőteraszt és nem konzolosan kialakított területeket, pl. teraszos lakóépületek esetén, stb. A pent-hause lakások kialakulásával egyre népszerűbbek a nagy tetőteraszok.

1.3.6. Szuterén: Korábban a villa épületekben kialakított cselédlakást helyezték el a szuterén szinten. A szuterén padló vonala lejjebb van, mint a mértékadó terepszínt, de az ablakai ezért normál méretűek. Akkor is szuterénről beszélünk, ha a környező terepszínt egyenetlensége miatt csak az épület egyes helyiségeinek, vagy lakásának padlója van a terepszínt alatt, új építésű házakban is előfordul hasonló megoldás.

1.3.7. Pince: A mértékadó terepszint alatt lévő szint, a pince szint, mely angol ablakkal vagy kis méretű szellőzőablakkal ellátott lehet. A pince szint padlóvonala többségében egy teljes szinttel van mélyebben, mint a terepszínt. A pince szinten a szuterénnal ellentétben normál ablak nem helyezhető el.


A fogalmak körébe tartozhat még, pl. alkóv, hall, szoba, félszoba, mandzártlakás, bruttó, nettó alapterületek fogalma, stb.

Módosítás dátuma: 2010. december 30. csütörtök, 13:42
 
Gondolatok a vezetékjogokkal kapcsolatban. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. december 30. csütörtök, 13:14

Gondolatok a vezetékjogokkal

kapcsolatban.

Szerkesztette: Rajczi József

(2010.05.25)

ERTEK komp-1 Ertek Komp-2

1. A közmű műtárgyak és vezetékjogok szabályozásának áttekintése.

A rendszerváltás után az ingatlanok tulajdonosi szerkezete jelentősen átalakult, átrendeződött. Létrejött az egységes állami és önkormányzati tulajdon, ezzel megszűnt az 1990 előtti állami és szövetkezeti tulajdon meghatározó szerepe. A ingatlanok átrendeződésével, az ingatlan vagyon kezelésével, üzemeltetésével foglalkozó állami, önkormányzati cégek is a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény (Gt.) alapján az 1990-es évek első felében gazdasági társasággá alakultak.

A rendszerváltást követően a közmű szolgáltató társaságoknak kezelni kell:

§ a meglévő egyrészt vezetékjogokat, szolgalmi, bányaszolgalmi, vagy egyéb használati jogokat,

§ rendezni kell a tulajdonosi szerkezet változása miatti elintézetlen vezetékjogokat, szolgalmi, bányaszolgalmi, vagy egyéb használati jogokat,

§ másrészt rendezniük kell a hálózat bővítése és fejlesztése során keletkező új vezetékjogi, szolgalmi, bányaszolgalmi illetve használati jogi jogviszonyokat.

A szolgalmi, bányaszolgalmi, vagy egyéb használati jogokat, az idegen tulajdonú ingatlan használatára vonatkozó általános jogi fogalmakat, a Polgári Törvénykönyv, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. Törvény, és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, továbbá a vízügyi ágazatnak az 1990-es évek közepén jelentősen módosult, vonatkozó jogszabályi rendelkezései szabályozzák.

1.1 Közérdekű használat és vezeték jogok.

A közérdekű használat jogát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, a 1994. évi XLVIII. törvény a villamos energia termelésről, szállításról, szolgáltatásról, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szabályozza, amely szerint, ha a víz, csatorna, gázelosztó-vezeték és műtárgyai idegen ingatlanon kerülnek elhelyezésére és üzemeltetésére, a biztonsági övezet mértékében - kártalanítás ellenében - az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa javára vezetékjog engedélyezhető, ha az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza. A tulajdonosi hozzájárulás a vezetékjoggal azonos jogosultságokat és kötelezettségeket keletkeztet.

A tulajdonosi hozzájárulás nem vonható vissza. Az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon az elosztóvezetéket a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt elhelyezheti és üzemeltetheti, az elhelyezett létesítményeket karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja és eltávolíthatja, a vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit eltávolíthatja, nyomvonalas létesítményt, folyót, vízfolyást, tavat, csatornát és építményt megközelíthet, keresztezhet.

A vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az engedélyes, valamint az elosztóvezeték tulajdonosa köteles kérni. A vezetékjog a víz, csatorna, gázelosztó-vezeték mindenkori engedélyesét, illetőleg tulajdonosát illeti meg, és az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli. A vezetékjog a jogerős államigazgatási határozat, illetve a tulajdonos hozzájárulása alapján a bejegyzés előtt is gyakorolható.

A használat joga, vezetékjog biztosítható közüzemi műtárgyak, közüzemi vezetékek létesítésére és működtetésére, a Vhr. tartalmaz erre önálló, nevesített jogcímeket, használat joga (11.§), vezetékjog (13.§) címen. A használat jogát, vezetékjogot egész ingatlanra, vagy meghatározott területére lehet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. Ha a használat joga, vezetékjog nem az egész ingatlanra vonatkozik, változási vázrajzon kell feltüntetni a használat jogával, vezetékjoggal érintett területet pontosan megjelölni, térméreteit és időtartamát meghatározni.

1.2 A használat és vezeték jogok bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba.

Az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok - az 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.), valamint a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Vhr.) - szerint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok közé tartozik

- a haszonélvezeti jog,

- a használat joga,

- a telki szolgalmi jog,

- a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá

- a vezetékjog,

- a vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint

- a törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok.

1.3 Használat jogával és vezetékjoggal járó kártalanítás.

Vagyoni értékű jogok, közérdekű használati jogokat a Ptk. 171. § (1) bekezdése szerint az ingatlanra közérdekből a külön jogszabályban feljogosított szervek javára – államigazgatási szerv határozatával – szolgalmat vagy más használati jogot lehet alapítani. A használati jog alapításáért kártalanítás jár.

Vezetékjog Bt. 38/C. § (1): Az elosztó vezeték idegen ingatlanon történő elhelyezésére és üzemeltetésére, a biztonsági övezet mértékében, kártalanítás ellenében, az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa javára vezetékjog engedélyezhető, ha az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza.

1.4. Kivonat a 203/1998. (XII. 19.) Korm.r. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról.

19/A. § (1) A kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a kőolaj-, kőolajtermék-, földgáz-, egyéb gáz- és gáztermék-szállítóvezeték (a továbbiakban: szállítóvezeték), valamint a földgáz-, egyéb gáz- és gáztermékelosztó-vezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), továbbá környezete védelmére, zavartalan üzemeltetése (ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás) biztosítására Biztonsági Szabályzat szerinti méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével tilos:

a) az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;

b) a tűzrakás, illetve anyagok égetése;

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;

d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;

e) a robbantási tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tárolása;

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;

h) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, az elosztóvezeték, a szállítóvezeték részét képező állomások, fáklyák, biztonsági övezetének teljes terjedelmében, illetve a szállítóvezeték tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül

ha) fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények (bokrok, cserjék, szőlő stb.) ültetése,

hb) szőlő és egyéb kordonok elhelyezése,

hc) a 0,5 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,

hd) egyéb földmunka végzése a kézimunkával végzett régészeti feltárás kivételével,

he) a tereprendezés;

i) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása;

j) a bányászati létesítmény, a gázelosztó- és szállítóvezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása.

(3) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető (vagy annak megbízottja) köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedésekről és azok eredményéről (a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul) köteles értesíteni az illetékes bányakapitányságot.

(4) Ha a biztonsági övezet terjedelme, vagy az ezzel kapcsolatos korlátozások és tilalmak megállapítása alapjául szolgáló műszaki-biztonsági feltételek megváltoznak, vagy azok jelentős változását tervezik, az engedélyes köteles ezt a bányafelügyeletnek bejelenteni, és a biztonsági követelménnyel kapcsolatos korlátozások módosítását kérni.

(5) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokon előírt korlátozások és tilalmak érvényesítésére alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a létesítmény üzembe helyezése előtt gondoskodni kell.

(6) Azokban az esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (vagyonkezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.

(7) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(8) Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket keresztezheti vagy megközelítheti abban az esetben, ha a keresztező, megközelítő létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője gondoskodik:

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, illetve üzemeltetési (technológiai) tervek elkészítéséről és egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen esetleg szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, kivitelezéséről és költségeinek viseléséről,

c) a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető egyetértésének megszerzéséről. Az egyetértés iránti kérelemhez mellékelni kell az engedélyezési vagy kivitelezési és üzemeltetési (technológiai) terveket 3 példányban.

(9) A (8) bekezdés alkalmazásában meglévőnek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában érvényes létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve érvényes terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező létesítményt.

(10) Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték keresztezésekor, megközelítésekor azok üzemeltetője feltételekhez kötheti az egyetértésének megadását. Ha a feltételek megtartásához szakmai felügyelet szükséges, erről e létesítmények üzemeltetőjének gondoskodnia kell, e nélkül az építési és egyéb tevékenységet megkezdeni nem szabad.

(11) A megfelelő biztonsági övezet kialakítása érdekében felmerülő költségek a később engedélyezett létesítmény beruházóját, illetve építtetőjét terhelik.

23/A. § (1) A Bt. hatálya alá tartozó létesítmények üzemeltetésére alapított szolgalmi jog esetén az ingatlan rendeltetésszerű használatának akadályozása miatt járó kártalanítás megállapításánál - amennyiben az akadályoztatás nem korábban keletkezett - a szolgalmi jog alapításának időpontja az irányadó.

2. Ingatlanokkal kapcsolatos használati jogok – dr Prohászka László áttekintése.

2.1. Telki szolgalom

Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék. Telki szolgalmat átjárás, vízellátás, és vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlop elhelyezése, épület megtámasztása céljára, vagy a jogosult számára előnyös más célra lehet alapítani (Ptk. 166. §).

A vízközmű szolgáltatást végző gazdasági társaságok is találkozhatnak a Ptk-ban írt telki szolgalommal. Átjárással kapcsolatos telki szolgalmi jogviszony tárgya lehet a szolgáltató cég ingatlana, akár uralkodó, akár szolgáló telek minőségben. Nem egyedi eset, hogy egy korábbi, az 1970-es vagy 1980-as években készült beruházás ügyintézése során elmaradt a telephez idegen ingatlanon vezető út jogi rendezése, s ezt esetleg utólag kell rendezni. Az sem kizárt ugyanakkor, hogy a közszolgáltató cég tulajdonában álló ingatlannal szomszéd telek birtokosa gyakorol valamilyen telki szolgalmat, esetleg szerződéses megállapodás nélkül. Érdemes figyelemmel lenni arra, hogy ha idegen cég vagy esetleg magánszemély használja a társaság ingatlanát, azt mindig írásos megállapodás mellett tegye. (Kizárt ugyanis az elbirtoklás, ha a birtoklás bármilyen kötelmi jogviszony alapján történik.)

2.2. A használat joga.

Előfordul, hogy nem vezetéket kell átvezetni egy ingatlan alatt, hanem valamilyen műtárgy (például átemelő) létesítése és működtetése szükséges az ingatlanon. Ilyen esetre ugyancsak a Vhr. tartalmaz önálló, nevesített jogcímet, ez a használat joga (11. §). A használat jogát egész ingatlanra vagy az ingatlan területnagyságban kifejezett részére lehet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. Amennyiben a használat joga nem az egész ingatlanra vonatkozik, változási vázrajzon kell feltüntetni a használat jogával érintett telekrészt, pontosan megjelölve annak határvonalát.

Mivel az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a használat jogára a Vhr. 11. § szerint, a haszonélvezeti jogra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a Vhr. 10. § alapján előírás, hogy a használat joga esetében is mindig fel kell tüntetni a szerződésben az alapított jog gyakorlásának határidejét (célszerű ezt a műtárgy fennállásának idejéhez kötni).

2.3. Vezetékjog

A Ptk. nem nevesíti ezt a használati formát, ráadásul a Vhr. előtt hatályos 27/1972. (XII. 31.) MÉM rendelet 17. § a vezetékjogot csak állami szerv javára engedte meg bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. A 2000. január 1-jén hatályba lépett Vhr. amellett, hogy hatályon kívül helyezte a 27/1972. (XII. 31.) MÉM rendeletet, a 13. §-ban a közérdekű használati jogok között említi a vezetékjogot, amely kiterjedhet az egész ingatlanra, vagy annak természetben meghatározott részére. A Vhr. 13. § ugyanakkor már nem köti tulajdonformához a vezetékjog bejegyezhetőségét. Fontos különbség, hogy amíg a telki szolgalom mindig a szomszédos (vagy közeli) ingatlan javára kerül bejegyzésre (tehát nem személyhez kötődik), addig a vezetékjog személyhez fűződő jog, így vezetékjog létesítése esetén az ingatlan-nyilvántartásba a közüzemi szolgáltató céget jegyzik be jogosultnak.

Vezetékjogot egész ingatlanra vagy az ingatlan meghatározott részére lehet alapítani. Ha a vezetékjog nem az egész ingatlanra vonatkozik, változási vázrajzon kell feltüntetni a vezetékjog nyomvonalát és határát.

2.4. Nevesített szolgalmi jogok a vízgazdálkodás területén

Már a vízjogról szóló első hazai törvény, az 1885. évi XXIII. törvénycikk 57-64. § ismerte a vízvezetési szolgalmat és a vízhasználati szolgalmat. Az ennek helyébe lépő 1964. évi IV. törvény a vízügyről (Vt.) 34. § a vízvezetési szolgalom fogalmát szabályozta: az ingatlan tulajdonosa tűrni tartozik, hogy ingatlanán – hatósági határozat alapján – a vizet vagy szennyvizet átvezessék.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 1996. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a Vt-t. A Vgtv. 20. § – lényegében visszatérve az 1885. évi szabályozáshoz – kétféle nevesített vízi szolgalmat különböztet meg: a vízvezetési szolgalmat és a vízhasználati szolgalmat. A vízgazdálkodási hatósági jogok gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a fenti két szolgalmat vízi szolgalom gyűjtőcím alatt tárgyalja.

A.) A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6. § szerint, vízvezetési szolgalom lehet saját célt szolgáló vagy közcélú. A saját célt szolgáló vízvezetési szolgalom alapítására a polgári jog szabályai az irányadók. Az így megkötött szerződést, a vízjogi engedélyezési eljárás rendjét szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § alapján, csatolni kell a szolgalom alapítására vonatkozó kérelemhez.

Amennyiben a beruházás vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó közcélú vízilétesítmény létrehozására irányul és szolgalmi jog alapítása szükséges, a közcélú vízvezetési szolgalom alapításáról a vízügyi hatóság a létesítmény engedélyezése illetve az engedély módosítása során határoz.

A vízvezetési szolgalom alapításáról szóló kérelmet a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban kell a vízügyi hatóságnak benyújtani. Az építtető és az érintett ingatlan tulajdonosa szerződhet egymással, de ez esetben a szerződést a vízügyi hatóságnak is jóvá kell hagynia.

B.) A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § szerint, vízhasználati szolgalom létesíthető vízjogi engedély alapján üzemeltetett vízilétesítményhez történő csatlakozás engedélyezése esetén. A 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § viszont már kifejezetten előírja a megállapodás (vagy ennek hiányában a kártalanításra utaló nyilatkozat) meglétét.

Fontos megemlíteni, hogy mind a vízvezetési szolgalom, mind a vízhasználati szolgalom esetében csak a létesítmény illetve a csatlakozás engedélyezése esetén történő létesítést szabályozza a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet.

Célszerű lenne a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletet akként módosítani, hogy a vízvezetési ill. a vízhasználati szolgalom létesítéséhez elegendő legyen az érintett felek szerződéses megállapodása. Hatósági eljárásra (tűrési kötelezésre) csak akkor lenne szükség, ha az érintett felek nem tudtak megállapodni. A jelenlegi szabályozás fölösleges terhet ró az amúgy is túlterhelt vízügyi hatóságokra, ráadásul rendkívüli módon megnöveli a vízi szolgalom létesítésének ügyintézési idejét.

2.5. A bekötővezeték jogi helyzete és szolgalmi jog a fogyasztói oldalon

A.) A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. számú rendelet (R.) 2. § 35. pontja szerint a bekötővezeték a víziközmű közhálózat része. A szolgáltató által üzemeltetett bekötővezeték végpontja azonban sok esetben az ingatlan telekhatárán belül, a bekötési vízmérőnél illetve a telekhatáron belüli ellenőrzőaknánál található (R. 2. § 9. b., illetve 22. a. pont). A bekötővezetékek telekhatáron belül húzódó szakaszának jogi helyzetét szükséges lenne jogszabályban rendezni. A vízvezetési szolgalom vagy a vezetékjog jogosítottja az érintett ingatlan előtt húzódó víziközmű törzshálózat mindenkori tulajdonosa lenne. (Különösen fontos lenne a jogszabályi rendezés azokra az esetekre tekintettel, amikor a R. 4. § (3) bek. alapján, a jegyző rendeli el az ingatlan bekötését.)

Tekintettel arra, hogy több százezer ilyen bekötőszakaszról van szó, nyilvánvaló, hogy ezeket szerződéses módon kezelni nem lehet. Technikailag így csak az ex lege szabályozás jöhetne szóba. Ezt viszont – mivel állampolgárok százezreit érintő, vagyoni viszonyaival kapcsolatos jogviszonyra vonatkozik – a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 4. § a. pontjában írtakra tekintettel – törvényi szintű szabályozással kellene kezelni. (Legcélravezetőbb megoldás a Vgtv. módosítása és kiegészítése lenne.)

B.) Szolgalommal egyébként az R. is foglalkozik. Ezek a szabályok azért fontosak a közműves ivóvízellátással és/vagy közműves szennyvízelvezetéssel foglalkozó gazdasági társaságokat, mert a bekötési kérelmek ügyintézése során e szabályok alkalmazásával kell eljárniuk. A R. néhol ellentmondásos szabályozása nem könnyíti meg a szolgáltató cég ügyintézését, különösen a több éve elintézetlen vagy az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett szolgalmi jogviszonyok esetében.

A R. 6. § (2) bek. szerint, ha közös bekötéssel a szolgáltatás műszakilag megoldható, több szomszédos ingatlan ellátására közös bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető. A R. 6. § (3) bek. értelmében, közös bekötés esetén az ingatlantulajdonosok külön szerződésben a létesítmény közös használatából eredő jogokat és kötelezettségeket rögzítik. A közös bekötést kezdeményező szerződés tartalmazza a szolgáltatási díj fizetésére kötelezett megnevezését és az átvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolást. (Ez utóbbi kívánalom nyilvánvaló képtelenség, hiszen egy polgári szerződés nem tartalmazhat egy másik okiratot.

A jogalkotó feltehetőleg azt akarta előírni, hogy a kérelemhez csatolt szerződéshez mellékelni kell az átvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolást.)

A R. 6. § (4) bek. szerint, ha a víziközmű törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződést csatolni kell a szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez.

A jogalkotó sajnos nem fogalmazott pontosan. A „szerződéses szolgalom” meghatározás helyett szerencsésebb lett volna a Ptk-ban és a Vhr-ben egyaránt szereplő „telki szolgalom” definíció alkalmazása. Célszerű lenne – a 6. § (3) bek-hez hasonlóan – jogszabályilag előírni a R. 6. § (4) bek. vonatkozásában is a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolást vagy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés igazolását. Ennek hiányában ugyanis, a jelenleg hatályos (4) bek. szerint, a szolgáltató elvileg nem (vagy csupán jogszabályi analógia alkalmazásával) követelheti meg a földhivatali ügyintézés igazolását az ügyféltől.

Ingatlan-nyilvántartási eljárási szabályok

A szolgalom, vezetékjog vagy a használat jogának alapítása esetén formai követelmény, hogy a felek által cégszerűen aláírt szerződést ügyvédnek (vagy az érintett cég jogtanácsosának) ellen kell jegyeznie. A szerződéshez csatolni kell az aláíró gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégmásolatát és a szerződést aláírók eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített aláírási címpéldányát. Állami tulajdonú ingatlan esetében a vagyonkezelővel kell a szerződést megkötni. Amennyiben az érintett ingatlanhoz más személynek is fűződik ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joga, úgy a szerződést ennek a személynek is alá kell írnia, és csatolni kell az ő cégmásolatát és hitelesített aláírási címpéldányát is. Az ingatlanon fennálló műemléki védettség esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatósági hozzájárulását is be kell nyújtani a szerződés mellékleteként földhivatalhoz.

Minden szerződéshez változási vázrajzot kell mellékelni, amelyet ma már csak hivatásos földmérő készíthet, a földhivatal által előzetesen lepecsételt helyszínrajzon. A változási vázrajzot a földmérőn kívül a szerződés valamennyi aláírójának alá kell írnia, és ezt is ellen kell jegyeznie a szerződést ellenjegyző ügyvédnek vagy jogtanácsosnak. A szerződés aláírásakor rendelkezésre kell állnia az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatának.

Sem az Inytv., sem a Vhr. nem említi a vízvezetési szolgalom, vagy a vízhasználati szolgalom fogalmát. (Egyedül az Inytv. 16. § f.) pontja említi – többek között – a „törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalom” fogalmát, ezt azonban nem definiálja az Inytv.) A eljárások során kialakult gyakorlat szerint, jelenleg a földhivatalok a vezetékjog vagy a használat joga alapján jegyzik be az ingatlan alatt húzódó vezetékre illetve az ingatlanon létesített műtárgyra vonatkozó használati jogot.

Elbirtoklás

A Ptk. 2001. évi XIX. törvény által módosított 121. § (1) bekezdése szerint, az ingatlan tulajdonjogának elbirtoklással való megszerzéséhez szükséges idő 15 év. Amennyiben az ingatlan korábban állami vagy szövetkezeti tulajdonban állt, az elbirtokláshoz szükséges idő 1991. évi XIV. törvény értelmében 1991. június 9. napján kezdődik. Ilyen ingatlan tulajdonjogát tehát, a jelenleg hatályos szabályok szerint, legkorábban 2006. június 9-én lehet elbirtokolni. A 2001. évi XIX. törvény ugyanakkor csak az ingatlan tulajdonjogának elbirtoklással való megszerzéséhez szükséges időt emelte fel 10 évről 15 évre. A Ptk. 168. § (2) bekezdésének a telki szolgalom elbirtoklással történő megszerzésével kapcsolatos szabályai nem módosultak, ez esetben továbbra is 10 év az elbirtoklási idő.

Ez azt jelenti, hogy állami vagy szövetkezeti tulajdonú ingatlan esetében is lehet elbirtoklással telki szolgalmi jogot szerezni. (A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvény 9. § (1) bek-nek 1990-ben megállapított új szövege kimondta a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogúságát, megszüntetve ezzel az állami és a szövetkezeti tulajdon korábbi privilegizált helyzetét.)

A Ptk. a telki szolgalmi jog esetében formálisan nem rendelkezik arról, hogy az itt nem szabályozott kérdések esetén a tulajdonjogra vonatkozó általános elbirtoklási szabályokat (121-124. §) kell alkalmazni. Amennyiben a telki szolgalmi jog esetében is a Ptk. elbirtoklásra vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni, úgy a telki szolgalmi jog megszerzéséhez sem szükséges az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetés, tehát az elbirtokló a szolgalmi jogot ex lege megszerzi. Ugyanakkor az ingatlan-nyilvántartásban jóhiszeműen bízva, ellenérték fejében tulajdont szerző új tulajdonossal szemben, az elbirtokló érvényesen nem lehet hivatkozni az elbirtoklás tényére.

Tekintettel arra, hogy sem a vezetékjog, sem a használat joga, sem a vízvezetési szolgalom, sem a vízhasználati szolgalom nem szerepel a Ptk-ban, ezen jogok illetve szolgalmak esetében az elbirtoklás szabályai analógia alapján alkalmazható. (Az elbirtoklási kérdésektől függetlenül, célszerű lenne legalább a vezetékjog és a használat jogot önálló fogalomként megjeleníteni a Ptk. XIII. fejezetében, mivel e fogalmak mögött jelenleg nincs hatályos polgári jogi definíció.


A vezetékjoggal és a vízvezetési szolgalmakkal kapcsolatos jogi kérdések

Problémát jelenthet a vezetékjog rendezése abban az esetben, amikor a víziközmű közhálózat már évtizedek óta egy adott ingatlan alatt húzódik. Ha az ilyen ingatlan önkormányzati tulajdonban áll (alapesetben általában közterület), úgy a felek általában eltekintenek a formális ingatlan-nyilvántartási rendezéstől. Ha a vezeték is önkormányzati tulajdonban van úgy ez a megoldás helyesnek mondható, hiszen az önkormányzatnak fölösleges a saját ingatlana alatt húzódó saját vezetékére vezetékjogot létesíteni.

Amennyiben a vezetékhálózat a szolgáltató cég tulajdonában áll (apportálták vagy a magánerős beruházó a szolgáltatóra ruházta át a tulajdonjogot), elválik a közterület és a vonalas létesítmény tulajdonjoga. Külön vezetékjogi szerződést ebben az esetben sem szoktak kötni a felek. Mivel nagy számú jogviszonyról van szó, meg lehetne kísérelni ennek – a felek (az önkormányzat és a közüzemi szolgáltató cég) akaratának egyaránt megfelelő – fennálló állapot jogszabályi (lehetőleg törvényi) szabályozását.

Ha a olyan ingatlan alatt húzódik, amely magántulajdonban (magánszemély vagy gazdasági társaság) tulajdonában áll, két alapvető esettípust különbözethetünk meg:

A.) Ha új törzshálózat kiépítéséről van szó, egyértelmű, hogy szerződést kell kötni az ingatlan tulajdonosával. (Vízjogi létesítési engedély is csak abban az esetben adható ki, amennyiben rendezett az idegen tulajdonú ingatlan alatt létesítendő vezeték jogi helyzete.) Itt felmerülhet az a kérdés is, ki legyen a jogosítottja az önkormányzat tulajdonába kerülő közmű vezetékre vonatkozó vezetékjognak? Álláspontunk szerint a szerződést az ingatlan tulajdonosának mindenképpen a vezeték tulajdonosával – ha ez önkormányzat, akkor az önkormányzattal kell megkötnie – akkor is, ha az üzemeltetést más cég végzi. A vezetékjogra vonatkozó szerződés (és a mellékletét képező változási vázrajz) ugyanis nem a víz vagy szennyvíz átvezetésére, hanem magára a csővezetékre vonatkozik.

B.) Az idegen tulajdonú ingatlan alatt húzódó, már meglévő törzshálózat esetében

kiindulásként rögzíteni kell, hogy a közüzemi szolgáltató cég részéről jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogról van szó. Amikor ezek a vezetékek létesültek, mind a vezeték, mind az ingatlan tulajdonjoga állami (esetleg szövetkezeti) tulajdonban állt, így fel sem merült vezetékjog létesítésének szükségessége.

Több esetben az önkormányzat a törzshálózat fölötti ingatlan tulajdonjogát elidegenítette – nem egyszer oly módon, hogy a törzshálózatot üzemeltető cég erről nem vagy csak az elidegenítést követően szerzett tudomást.

Ha a víziközmű közhálózat idegen tulajdonban álló ingatlan alatt húzódik, célszerű megvizsgálni, nem állapítható-e meg a vezetékjog elbirtoklása a szolgáltató részéről. Másrészről külön kell választani a közcélú vezeték ingatlan alatti ottlétének tényét az ingatlantulajdonos esetleges kártalanítási igényétől. A követelések a Ptk. 324. § alapján, öt év után elévülnek. Ha a tulajdonos követelését menthető okból nem tudta igényét érvényesíteni, a Ptk. 326. § (2) bek. szerint, az akadály megszüntetésétől számított egy éven belül érvényesítheti igényét. Ezt követően az ingatlantulajdonos kártérítési vagy kártalanítási igényét polgári peres úton már nem érvényesítheti.

A szolgalmi jogok, vezetékjogok és használati jogok rendezése során mindig szem előtt tartandó, hogy közcélú vezetékről vagy műtárgyról van szó, amely az érintett ingatlan vízellátását illetve szenny- és (egyesített rendszerű szennyvíz-elvezetés esetén) csapadékvíz elvezetését is biztosítja – nem elhanyagolható mértékben növelve ezzel az ingatlan piaci értékét.

Módosítás dátuma: 2010. december 30. csütörtök, 13:42
 
Javasolt elvek. Kártalanítás, kisajátítás területén. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. december 30. csütörtök, 13:10

 

Javasolt elvek.

Kártalanítás, kisajátítás területén.

Szerkesztette: Rajczi József

(2010.05.25)

1. Ingatlan értékbecslés a kisajátítási és kártalanítási eljárásban.

A kisajátítás, kártalanítás területen is az ingatlan értékbecslés területén alkalmazott általános ingatlan értékelési módszereket kell alkalmazni. Ennek ellenére a kisajátítási eljárásban, kártalanítási eljárásban végzett ingatlan értékelés speciális ismereteket kíván, mert a – Államigazgatási Hivatal által kirendelt szakértőnek - 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról és az ÉTV előírásait be kell tartani. Az ingatlan értékelőnek a kirendelő bíróság vagy hatóság által meghatározott jogalap alapján kell az ingatlan értékelést elvégezni és a benyújtott szakértői véleményt a bíróság ill. kirendelő hatóság által tartott szakértői anyag vitáján meg kell védeni a szakvéleményt és szükség esetén ki kell egészíteni.

2. Kisajátítás, kártalanítás kisajátítási törvény szerinti általános értelmezése.

A kisajátítás, kártalanítás elveit, szabályait a 2007. évi CXXIII. Törvény a kisajátításról tartalmazza. Az e törvényben meghatározott közérdekű célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges ingatlanok megszerzése, ugyanakkor a közérdek és a tulajdonosnak a tulajdona védelméhez fűződő érdekei közötti egyensúly biztosítása érdekében - a kisajátítást a tulajdonjog elvonása kivételes eszközeként szabályozva - az Országgyűlés alkotott törvényt, melyben az alábbiak írta elő a kisajátítás területén:

1. § (1) Kisajátítással ingatlan tulajdonjoga csak kivételesen vonható el, az e törvényben meghatározott közérdekű célból, feltételekkel és módon, teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás mellett.

(2) Kisajátítást kérő lehet az állam, illetve a helyi önkormányzat, valamint az államon és a helyi önkormányzaton kívüli harmadik személy (a továbbiakban: harmadik személy), ha a 2. §-ban meghatározott közérdekű célt megvalósító tevékenységet lát el, vagy akit törvény az állam javára, saját nevében, kisajátítást kérőként való eljárásra kötelez.

Kisajátítási célok és feltételek

2. § Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, az alábbi közérdekű célokra lehetséges:

a) honvédelem;

b) nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere;

c) terület- és településrendezés;

d) kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladathoz kapcsoló oktatási, egészségügyi, szociális, valamint kommunális hulladékkezelő létesítmény elhelyezése;

e) közlekedési infrastruktúra fejlesztése;

f) energiatermelés;

g) energiaellátás;

h) bányászat;

i) elektronikus hírközlési szolgáltatás;

j) kulturális örökségvédelem;

k) természetvédelem;

l) vízgazdálkodás;

m) fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés;

n) építésügyi korlátozások felszámolása;

o) az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy megszüntető közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése.

3. § (1) Kisajátításnak akkor van helye, ha

a) a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges, vagy - külön törvény alapján - a közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog alapításában a tulajdonossal nem jött létre megállapodás, illetve e jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte;

b) az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel - törvényben meghatározott esetben csere - útján nem lehetséges;

c) a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, illetve ha a közérdekű cél megvalósítására több ingatlan alkalmas, annak más ingatlanon való megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével járna; és

d) a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen meghaladják. Ennek mérlegelése során a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a közérdekű tevékenység jelentőségét, így különösen a terület fejlődésére gyakorolt hatását, a tevékenységgel, szolgáltatással ellátásra kerülők számát, a foglalkoztatásra gyakorolt hatását és az ingatlan jellemzőit kell egybevetnie, kulturális örökségvédelmi érték, természetvédelmi érték esetén annak jelentőségét és a tulajdonelvonás arányosságát kell vizsgálnia.

(2) Az adásvételi szerződés megkötését meghiúsultnak kell tekinteni, ha

a) a kisajátítást kérő ajánlatát a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult a kézhezvételtől számított harminc napon belül nem fogadja el, illetve arra nem nyilatkozik; vagy

b) a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg egyértelműen, illetve az ingatlan tulajdonjogával összefüggésben per van folyamatban és azt az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezték, illetve bejegyzés alatt áll; vagy

c) a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult lakóhelye, tartózkodási helye, illetőleg székhelye ismeretlen, illetve a kisajátítást kérő ajánlatának közlése részükre egyéb körülményeik folytán rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.

4. § (1) A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi feltételek mellett lehetséges kisajátítás:

a) honvédelem céljából, ha az ingatlan kisajátítását a külön törvényben meghatározott esetben és feltételek fennállása mellett igénylik, és az a honvédelmi feladatok ellátása érdekében szükséges;

b) nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere céljából, ha a másik ország részére szükséges területátadás más módon nem lehetséges;

c) terület- és településrendezés céljából, ha a kérelemben megjelölt építmény, fejlesztési cél (a továbbiakban: cél) a területrendezési tervben, vagy a helyi építési szabályzatban szerepel, a cél az érintett ingatlanok tulajdonosai részéről (a beruházás jellege, anyagi terhei, vagy a létesítmény megvalósítójának jogszabályi kijelölése miatt) nem valósítható meg, továbbá a cél rendeltetése, jellege miatt - a környező építmények, ingatlanok rendeltetésszerű használatának biztosítására, vagy jellegére is figyelemmel - a célt az adott ingatlanon szükséges megvalósítani, vagy más ingatlanon való megvalósítása a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna;

d) közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretében közút, vasút, repülőtér, híd, alagút, hajózási létesítmény létesítése, fejlesztése céljából, ha

da) gyorsforgalmi közúthálózatnak jogszabállyal megállapított nyomvonalon való megépítése, vagy országos közút építése érdekében szükséges,

db) a felszíni vagy felszín alatti vasút létesítési joga alapján történő igénybevétel (létesítés, üzemeltetés) a létesítési joggal terhelt ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti, vagy jelentős mértékben akadályozza,

dc) a nyilvános repülőtér a településrendezési tervben, valamint a helyi építési szabályzatban szerepel, és a megvalósítás más ingatlanokon műszaki, valamint az építés engedélyezését meghatározó más szempont miatt nem lehetséges, vagy a megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna,

dd) híd vagy alagút építése, fejlesztése érdekében, amennyiben arra - országos közút építése, fenntartása, fejlesztése, üzemeltetése érdekében - közlekedésbiztonsági, vagy közlekedéspolitikai szempontok alapján kerül sor,

de) közforgalmú kikötő, úszóműves kikötőhely, komp- és révátkelőhely, valamint más hajózási létesítmény, továbbá a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelek elhelyezése a parti ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti vagy jelentős mértékben akadályozza;

e) energiatermelés céljából, ha

ea) az ingatlan 50 MW vagy annál nagyobb teljesítményű erőmű építéséhez, bővítéséhez szükséges,

eb) az ingatlan 50 MW vagy annál nagyobb teljesítményű távhőtermelő létesítmény elhelyezéséhez szükséges,

ec) nukleáris létesítmény, radioaktív hulladéktároló építéséhez, bővítéséhez szükséges,

ed) a biztonsági övezetben elrendelt tilalom vagy korlátozás az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti, vagy jelentős mértékben akadályozza, továbbá ha az atomenergia alkalmazását szolgáló, a biztonsági övezetben telepítendő létesítmény biztonságos használata ezt szükségessé teszi;

f) energiaellátás céljából, ha

fa) a villamos energiáról szóló törvény szerinti közcélú hálózat építése céljából a vezetékjogot - az ingatlan használatának lényeges akadályozása, illetve megszüntetése miatt - a hatóság nem engedélyezte,

fb) a villamos energiáról szóló törvény szerinti közcélú hálózathoz tartozó, nem tartószerkezeten elhelyezett, külön jogszabályban meghatározott átalakító- és kapcsoló berendezés építése céljából közérdekű használati jog alapításában az ingatlan tulajdonosa és az engedélyes között nem jött létre megállapodás, vagy a használati jogot - az ingatlan használatának lényeges akadályozása, illetve megszüntetése miatt - a hatóság nem engedélyezte,

fc) földgáz elosztóvezetékek tartozékai és alkotórészei, valamint propán-, butángáz-tartály, konténer elhelyezése és üzemeltetése céljából használati jog alapításában a tulajdonos és az engedélyes, illetve a vezeték tulajdonosa között nem jött létre megállapodás, illetve - az ingatlan használatának jelentős akadályozása, illetve megszüntetése miatt - a használati jogot a hatóság nem engedélyezte,

fd) az idegen ingatlanra szolgáltatói távhőközpont létesítése céljából van szükség, és az engedélyes, valamint az ingatlan tulajdonosa között a használati jog alapításában nem jött létre megállapodás, illetve az illetékes építési hatóság az ingatlan rendeltetésszerű használatának megszűnése vagy jelentős mértékű akadályozása miatt a használati jogot nem engedélyezte,

fe) távhővezeték-hálózat, illetve annak részét képező vezeték építése és üzemeltetése céljából vezetékjogi eljárásban az ingatlan tulajdonosa és az engedélyes között nem jött létre megállapodás, illetve a vezetékjogot - az ingatlan használatának jelentős akadályozása, illetve megszüntetése miatt - az illetékes hatóság nem engedélyezte;

g) bányászati célból, ha

ga) bányászati létesítmények elhelyezése céljából szolgalom alapítását - az ingatlan rendeltetésszerű használatának jelentős mértékű akadályozása, illetve megszüntetése miatt - a hatóság nem engedélyezte,

gb) a bányászati tevékenység az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti,

gc) szénhidrogén szállítóvezetékek, valamint ezek tartozékai és alkotórészei elhelyezése és üzemeltetése céljából szolgalmi jog alapításában a tulajdonos és az engedélyes, illetve a vezeték tulajdonosa között nem jött létre megállapodás, illetve - az ingatlan használatának jelentős akadályozása, illetve megszüntetése miatt - a szolgalmi jogot az illetékes hatóság nem engedélyezte;

h) elektronikus hírközlési szolgáltatás céljából, ha az elektronikus hírközlési építmény elhelyezése és üzemeltetése céljából közérdekű használati jog alapításában az ingatlan tulajdonos és az engedélyes között nem jött létre megállapodás, illetve - az ingatlan használatának jelentős akadályozása, illetve megszüntetése miatt - a használati jogot az illetékes hatóság nem engedélyezte;

i) kulturális örökségvédelem céljából, ha védetté nyilvánított régészeti lelőhely, vagy műemlék örökségvédelmi érdekei másként nem biztosíthatóak, így különösen, ha

ia) az érintett ingatlan tulajdonosa olyan magatartást folytat, amely kisajátítás hiányában a védetté nyilvánított régészeti lelőhely vagy a műemlék megsemmisülését eredményezi,

ib) a védetté nyilvánított régészeti lelőhely vagy műemlék feltárása, védőövezetének kialakítása, megközelítése másként nem lehetséges,

ic) korábban összefüggő történeti együttes része volt, és az eredeti egységbe való visszahelyezése és együttes használata örökségvédelmi szempontból indokolt;

j) természetvédelem céljából, ha

ja) a tulajdonos a védett természeti területen, a védelem céljával oly mértékig össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, amely a kisajátítás hiányában a védett természeti terület elpusztulását eredményezi,

jb) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv - külön törvény rendelkezése szerint - a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében kezdeményezi;

k) vízgazdálkodási feladatok ellátása céljából, ha

ka) a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése szerinti nyomvonalas létesítménynek jogszabállyal megállapított nyomvonalon való megépítése,

kb) vízkár elhárítási (árvíz, belvíz, aszály) célú vízilétesítmények megvalósítása,

kc) közműves vízellátó és szennyvízkezelő és -elvezető létesítmények megvalósítása,

kd) felszíni és felszín alatti vízkészletek közérdekű igénybevétele, tározása, el-, illetve továbbvezetését szolgáló létesítmények megvalósítása,

ke) a közcélú vízilétesítmény, illetve vízbázisok (távlati vízbázisok) belső védőövezetének biztosítása érdekében szükséges;

l) fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés céljából, ha

la) a tulajdonos az erdejében olyan tevékenységet folytat, amely kisajátítás hiányában az erdő kipusztulását eredményezi,

lb) az erdőtelepítés (fásítás) a tulajdonos közreműködésével eredményesen nem valósítható meg, vagy aránytalan nagy költséggel járna.

(2) A 3. § (1) bekezdésének d) pontját e paragrafus (1) bekezdés da), db) és ka) pontjai szerinti beruházások esetében nem kell alkalmazni.

5. § (1) A 2. § n)-o) pontja alapján az ingatlan megvásárlása és kisajátítása kezdeményezésének joga az ingatlan tulajdonosát is megilleti, ha

a) az ingatlan tulajdonjogát a b) vagy c) pont szerinti tulajdoni korlátozás előtt szerezte meg, és

b) az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat, illetőleg szabályozási terv valamely később megvalósítandó - jogszabályban megállapított - olyan közérdekű célban határozza meg, amelynek megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogokat,

c) a 2. § o) pontja szerinti kisajátítási célokhoz kapcsolódó közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog - a jog létesítését követően - az ingatlan rendeltetésszerű használatát

jelentősen akadályozza vagy megszünteti.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tulajdonos akkor kérheti a közérdekű cél jogosultjának, ennek hiányában az önkormányzatnak a kisajátítási kérelem benyújtására vonatkozó kötelezését, ha az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodás annak kezdeményezésétől számított öt éven belül nem jött létre.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a közérdekű cél jogosultjának a kisajátítási kérelem benyújtására vonatkozó kötelezését a tulajdonos a létesítmény használatbavételi engedélye végrehajthatóvá válásától számított két évig kérheti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben az ingatlan tulajdonosának kell igazolnia, hogy az ingatlan megvásárlását kezdeményezte, de az adásvételre vonatkozó megállapodás a kezdeményezése ellenére nem jött létre.

Kisajátítással érintett ingatlan

6. § (1) A kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel történő megszerzése esetében az ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló - elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható.

(2) Az ingatlannak egy része is kisajátítható (részleges kisajátítás).

(3) Nincs helye részleges kisajátításnak, ha az ingatlan visszamaradó része a megengedett legkisebb teleknagyságot nem éri el.

(4) A tulajdonos kérelmére az egész ingatlant ki kell sajátítani, ha az ingatlan részleges kisajátítása következtében

a) az ingatlan visszamaradó része eredeti céljára használhatatlanná válik,

b) az ingatlannal kapcsolatos jog vagy foglalkozás gyakorlása lehetetlenné vagy számottevően költségesebbé válik,

c) a visszamaradó rész gazdaságos értékesítése nem lehetséges.

(5) Az egész ingatlan kisajátítását legkésőbb a kisajátítási tárgyalás befejezéséig lehet kérni.

7. § (1) Termőföld kisajátítására - amennyiben a kisajátítás céljának megvalósítása érdekében a termőföld igénybevétele szükséges - akkor kerülhet sor, ha a földnek a más célú hasznosítását az ingatlanügyi hatóság engedélyezte, vagy a más célú hasznosítás folytatásához hozzájárult. A termőföld a más célú hasznosítás folytatásához való hozzájárulás hiányában is kisajátítható, ha a hatóság a más célú hasznosítás folytatásához kizárólag a tulajdonosi hozzájárulás hiánya miatt nem járult hozzá.

(2) Erdőterület kisajátításához - amennyiben a kisajátítást követően az ingatlant nem a külön törvény szerinti erdőként hasznosítják - az erdészeti hatóságnak az erdőterület igénybevételére kiadott elvi hozzájárulása szükséges. Amennyiben a kisajátítási kérelem szerint az ingatlant részben vagy egészben továbbra is erdőként hasznosítják, a kisajátításhoz az erdészeti hatóság egyetértését kell beszerezni.

(3) Védett természeti területet érintő kisajátításhoz - a 4. § (1) bekezdésének j) pontjában szabályozott esetek kivételével - a természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása szükséges.

(4) Védetté nyilvánított régészeti lelőhely, illetve műemlék kisajátításához - a 4. § (1) bekezdésének i) pontjában szabályozott esetek kivételével - a kulturális örökségvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása szükséges.

(5) Véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés céljára történő kisajátításához be kell szerezni a területileg illetékes erdészeti hatóság hozzájárulását, ha a kisajátítást más szerv kérte. Ez a rendelkezés védőfásításnak közút és vasút mentén, valamint egyéb műszaki létesítmény tartozékát képező, azzal azonos földrészleten lévő, a patak, csatorna medrében lévő, illetve azt szegélyező, a külön törvény szerint erdőnek nem minősülő faállományként történő telepítése céljára kért kisajátítás esetére nem vonatkozik.

(6) Külföldi állam vagy nemzetközi szervezet tulajdonában álló ingatlan kisajátítása előtt a külpolitikáért felelős miniszter álláspontját be kell beszerezni.

(7) Bányászati célból történő kisajátításhoz a bányafelügyelet szakvéleményének beszerzése szükséges.

(8) Honvédelmi célra igénybe vett, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok (ingatlanrészek) kisajátításához a honvédelmért felelős miniszter hozzájárulása vagy azok honvédelmi célra feleslegessé nyilvánítása szükséges.

Az ingatlan tulajdonának tehermentes megszerzése

8. § (1) A kisajátítási határozat jogerőre emelkedésével - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - az ingatlan tulajdonjogának tehermentes megszerzésére kerül sor.

(2) A kisajátítási határozatban rendelkezni kell az ingatlanra vonatkozóan más személyt megillető jogokról, és az ingatlanra feljegyzett tényekről.

(3) Pénzbeli kártalanítás esetén a kisajátított ingatlanra vonatkozóan más személyt megillető jogok - a (4) bekezdésben felsorolt jogok kivételével -, és az ingatlanra feljegyzett tények megszűnnek. A pénzbeli kártalanítás a zálogjog tárgyaként a kisajátított ingatlan helyébe lép.

(4) A telki szolgalom, továbbá a jogszabályon alapuló szolgalom, vezetékjog és más használati jog, egyéb tulajdoni korlátozás, valamint a bérleti jog megszűnéséről akkor kell rendelkezni, ha a kisajátítás célja más módon nem valósítható meg, vagy ha a jogosult a megszüntetéshez hozzájárult.

(5) Ha a kártalanítás részben vagy egészben csereingatlannal történik, a kisajátított ingatlanra vonatkozó jogok a (4) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével a csereingatlanra szállnak át.

(6) A bérleti, a haszonbérleti, a haszonélvezeti jogot és a használat jogát a jogosult kérelmére kell a csereingatlanra átvinni. A lakásra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jog a csereingatlanra nem vihető át.

(7) A (6) bekezdés szerinti kérelmet az erre jogosult legkésőbb a kisajátítási tárgyalás befejezéséig nyújthatja be.

Kártalanítás

9. § (1) A kisajátított ingatlan tulajdonosát a tulajdonjoga elvonásáért, az ingatlanon fennálló jog jogosultját pedig a joga megszűnéséért - a zálogjog és a végrehajtási jog jogosultja kivételével - teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás illeti meg.

(2) A megszűnt jogokért járó kártalanítást az ingatlan tulajdonjoga elvonásáért járó kártalanításnál figyelembe kell venni.

(3) A kártalanítás összegének megállapítása során

a) az összehasonlításra alkalmas ingatlanok helyben kialakult forgalmi értékét,

b) ha az ingatlan valóságos forgalmi értéke - összehasonlításra alkalmas ingatlanok, illetve ezek forgalmának hiányában, vagy forgalmukra jogszabályban elrendelt korlátozás, illetve más ok miatt - nem állapítható meg, az ingatlan településen belüli fekvését, közművekkel való ellátottságát, ennek hiányában a közművesítés lehetőségét, földrajzi és gazdasági adottságait, termőföld esetén a művelési ágat, a földminősítés szempontjait és az ingatlan jövedelmezőségét kell figyelembe venni.

10. § (1) Nem jár kártalanítás

a) az ingatlanra feljegyzett tények megszűnéséért;

b) az olyan épületért, amelynél az építést vagy fennmaradást engedélyező határozat a későbbi lebontás esetére a kártalanítást kizárta, illetőleg amelynek a tulajdonos költségére való lebontását az építésügyi hatóság elrendelte.

(2) Az elmaradt haszon megtérítésére a 18. § keretei között kerülhet sor.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett épületet, továbbá - ha az ingatlanon használhatatlan romépület áll, amiért a tulajdonos érték hiányában kártalanítást nem kapott - a használhatatlan romépületet a tulajdonos lebonthatja és anyagát elviheti.

(4) Ha a kisajátítást kérő a kisajátított épületre vagy annak tartozékaira nem tart igényt, a tulajdonos azokat az (1) bekezdés b) pontjában nem említett esetben is lebontathatja, és anyagukat elviheti. A bontási anyagnak és tartozékoknak a bontási költséggel csökkentett értékét a kártalanításból le kell vonni.

(5) A kisajátítást kérőnek a tárgyaláson nyilatkoznia kell arról, hogy az épületre és annak tartozékaira igényt tart-e. Ha a kisajátítást kérő az épületre vagy annak tartozékaira nem tart igényt, a tárgyaláson a tulajdonosnak nyilatkoznia kell arról, hogy azokat lebontja és anyagukat elviszi-e, vagy kártalanításra tart igényt.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az épületnek nem minősülő építményekre, továbbá az építményrészekre is.

(7) Ha a kisajátítás következtében a faállomány vagy más évelő növényzet kitermelése válik szükségessé, ezt a tulajdonos elvégezheti. Ebben az esetben a faanyag (más évelő növényzet) értékét az ingatlan értékének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

(8) Ha a kisajátított ingatlan erdő és a kisajátítás évére vonatkozóan az erdőgazdálkodó rendelkezik az erdészeti hatóság engedélyével az erdei haszonvételek gyakorlására, lehetőség szerint lehetővé kell tenni e haszonvételek gyakorlását.

11. § A kártalanítás - a 13-14. §-ban foglalt kivétellel - pénzben történik.

12. § (1) Ha a kisajátított épületben levő lakást, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérlő vagy egyéb használó használja, forgalmi értékként a lakott értéket kell figyelembe venni.

(2) A beköltözhető forgalmi értéket kell figyelembe venni, ha a kisajátított épületben levő lakást, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiséget

a) a tulajdonos használja és részére cserelakást (cserehelyiséget) nem kell adni, vagy

b) bérlő vagy egyéb használó használja, és a cserelakásra (cserehelyiségre) vonatkozó igényéről lemond, valamint pénzbeli kártalanításra sem tart igényt.

13. § (1) Csereingatlannal történhet a kártalanítás, ha abban a tulajdonos és a kisajátítást kérő megegyezik.

(2) A csereingatlan értékét a 9. § (3) bekezdésének rendelkezései szerint kell megállapítani.

(3) Ha a csereingatlan értéke nagyobb, mint a kisajátított ingatlanért járó kártalanítás, a különbözetet a tulajdonos köteles megfizetni. A különbözet megfizetése alól indokolt esetben - a kisajátítási határozatban - mentesítés, továbbá fizetési kedvezmény adható.

(4) Ha a csereingatlan értéke kisebb a kisajátított ingatlanért járó kártalanításnál, a tulajdonos részére a különbözetnek megfelelő pénzbeli kártalanítás jár.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell akkor is, ha a részben kisajátított ingatlan kiegészítése céljára felajánlott terület értéke és a kisajátított ingatlanért járó kártalanítás összege különböző. A felajánlott terület értékét a 9. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával kell megállapítani.

14. § (1) A kisajátított épületben lévő lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség használója részére a kisajátítást kérő köteles megfelelő cserelakást, illetőleg cserehelyiséget biztosítani. A cserelakás megfelelőségének megállapításánál a lakások és helyiségek bérletéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A cserehelyiség akkor megfelelő, ha a tevékenység hasonló körülmények között történő folytatására alkalmas.

(2) A kisajátításra kerülő épületben lévő lakás használója részére nem kell cserelakást adni, ha

a) a használó a cserelakásra vonatkozó igényéről - legkésőbb a kisajátítási tárgyaláson - lemond;

b) a használó tulajdonában ugyanabban a városban (községben) beköltözhető és megfelelő lakás van;

c) a jogcím nélküli használó - törvény rendelkezése alapján - másik lakásra nem tarthat igényt.

(3) A kisajátításra kerülő épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség használója részére nem kell cserehelyiséget adni, ha a használó

a) a cserehelyiségre vonatkozó igényéről - legkésőbb a kisajátítási tárgyaláson - lemond;

b) a helyiségben gyakorolt tevékenységét - a kisajátítási tárgyaláson tett nyilatkozata szerint - tovább nem folytatja;

c) tulajdonában (kezelésében, használatában) olyan más, nem lakás céljára szolgáló helyiség van, amely megfelelő a tevékenység folytatására.

(4) Ha a kisajátított épületben lévő lakást, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiséget nem a tulajdonos használja és a (2) bekezdés a)-b) pontja alapján cserelakást, vagy a (3) bekezdés alapján cserehelyiséget nem kell adni, a használó részére pénzbeli kártalanítás jár.

15. § Műemlék kisajátítása esetén a pénzbeli kártalanítás összegének megállapításakor a műemlék fenntartására, illetve helyreállítására a kisajátítási eljárás megindítását megelőző öt évben visszatérítési kötelezettség nélkül az államháztartási, európai uniós, vagy egyéb nemzetközi forrásokból kapott támogatások összegét olyan arányban kell csökkentő tényezőként figyelembe venni, amilyen arányban az a műemlék forgalmi értékére hatással volt.

16. § (1) Az ellenérték fejében szerzett vagyonkezelői jog megszűnése esetén a kártalanítás összegének megállapításánál a vagyonkezelői jogért fizetett ellenértéket, valamint az állagmegóvó és értéknövelő munkák értékét kell figyelembe venni.

(2) Ingyenesen szerzett vagyonkezelői jog megszűnéséért kártalanítás nem jár. Az állagmegóvó és értéknövelő munkák értékét csak akkor kell megtéríteni, ha arra nem költségvetési forrásból került sor.

17. § (1) A földhasználati jogot ingyenesen megszerző használó részére a használati jog megszűnéséért kártalanítás nem jár. A telek, illetőleg a föld értékét növelő munkák ellenértékét azonban a földhasználó részére meg kell téríteni. E kártalanítást az ingatlanért járó kártalanításnál figyelembe kell venni.

(2) Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan kisajátítása esetén - ha a tulajdonos pénzbeli kártalanításban részesül - a megszűnt haszonélvezeti jog értékét az eset összes körülményeinek gondos mérlegelésével kell meghatározni. Ennek során figyelembe kell venni különösen a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan jellegét, a haszonélvezeti jog gyakorlásának módját, a jogosult személyi körülményeit, a hasznosítás lehetőségeit és a hasznosítással elérhető anyagi előnyöket, továbbá a haszonélvezeti jognak az ingatlan forgalmi értékére gyakorolt hatását.

(3) A haszonélvezeti jogért járó kártalanítás nem lehet kevesebb az illetékekről szóló törvény alapján, a vagyoni értékű jogok megszerzése után fizetendő illeték számításának alapjánál, de nem érheti el azt az összeget, ami haszonélvezeti jog fennállása hiányában a tulajdonos részére kártalanításként járna.

18. § Ha a kisajátítás jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 17. pontja szerinti egyéni vállalkozó, vagy mezőgazdasági őstermelő vállalkozás céljára használt ingatlanát érinti, meg kell téríteni a kisajátítás következtében szükséges üzemátszervezés, üzemáttelepítés és költözködés költségét; a kisajátítás által okozott kárt (például termeléskiesés, a tevékenységnek a kisajátítási eljárás miatti szüneteléséből adódó bevételkiesés, többletköltségek), egyéb fizetési kötelezettségeket.

19. § (1) A kisajátítással kapcsolatos értékveszteséget meg kell téríteni. Értékveszteségként kell megtéríteni különösen

a) mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlan esetében a lábon álló és függő termés értékét, ha az a birtokbaadás időpontjában már megállapítható, ennek hiányában a folyó gazdasági év várható termésének értékét;

b) erdő esetében a lábon álló faállomány értékét;

c) az ingatlan egy részének kisajátítása esetén a visszamaradt ingatlanrész értékének csökkenését.

(2) A lábon álló és függő termés értékéből, illetőleg a folyó gazdasági év várható termésének értékéből le kell vonni az elmaradt mezőgazdasági munkák költségét.

20. § A kisajátítással kapcsolatos költségként meg kell téríteni

a) mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló ingatlan esetében a folyó gazdasági évben elvégzett mező- és erdőgazdasági munkák költségét, és az egyéb ráfordítások költségét;

b) a kisajátított épületben levő lakás (nem lakás céljára szolgáló helyiség) és a cserelakás (cserehelyiség) bérleti díja közötti ötévi különbözetet;

c) az egyéb, indokolt és igazolt költségeket.

21. § (1) A kártalanítás megfizetésére - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kisajátítással tulajdont szerző kisajátítást kérő állam, illetve helyi önkormányzat, a 36. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a kisajátítást kérő harmadik személy köteles.

(2) A kártalanítási összeget egy összegben kell megfizetni, a kifizetés a kártalanításra jogosult fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján történik.

(3) A kisajátítást kérő a kifizetési kötelezettségét akkor teljesíti, amikor a pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi számlát a kártalanítás összegével megterheli.

(4) A kártalanítási összeg a kisajátítási határozat jogerőre emelkedésével esedékes, ettől az időponttól kezdődően jár a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat is.

(5) Ha a kisajátítani kért ingatlan birtokba adása a határozat jogerőre emelkedése előtt megtörtént, a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat is a birtokbaadás napjától jár.

(6) A kártalanítási összeget bírósági letétbe kell helyezni, ha

a) a kártalanításra jogosult személye bizonytalan,

b) a kártalanításra jogosult a kártalanítási összeget nem veszi át,

c) a kártalanításra jogosultak között a jogosultság vagy az összeg felosztása kérdésében vita van, és a felek e miatt a bírósághoz fordultak,

d) az ingatlant terhelő valamely követelés vitás,

e) sorrendi tárgyalás tartása szükséges,

f) a kártalanításra jogosult lakóhelye (székhelye) ismeretlen; a kisajátítási határozatot azonban ilyen esetben is közölni kell a kártalanításra jogosult képviseletére az államigazgatási hatóság által kirendelt ügygondnokkal.

Kisajátítási eljárás

22. § (1)

(2) A kisajátítási eljárást a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve folytatja le. Az eljárásra a Kormánynak a kisajátítani kért ingatlan fekvése szerinti általános hatáskörű területi államigazgatási szerve az illetékes.

23. § (1) A kisajátítási eljárásban ügyfél:

a) a kisajátítást kérő,

b) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonszerzésével járó, harmadik személy által indított eljárásban az állami tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet, illetve a kisajátítással tulajdont szerző önkormányzat,

c) a kártalanításra jogosult tulajdonos, vagyonkezelő,

d) mindaz az ingatlan-nyilvántartásból kitűnő egyéb jogosult, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát a kisajátítás érinti, ideértve az ingatlan-nyilvántartásba még be nem jegyzett, de széljegyzetként már feltüntetett jogszerzőt is,

e) mindazon ingatlan-nyilvántartáson kívüli egyéb jogosult, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát a kisajátítás érinti.

(2) A gyámhatóság az eljáró hatóság megkeresésére ügygondnokot rendel ki abban az esetben is, ha a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg egyértelműen.

(3) Az ügyfeleket az eljárás megindításáról postai úton kell értesíteni.

24. § (1) A kisajátítási eljárás kérelemre indul.

(2) A kérelmet a kisajátítást kérő nyújtja be. Az állam, önkormányzat mint kisajátítást kérő nevében a tulajdonosi jogot gyakorló szerv, illetve az a szerv járhat el, amelyet az állami, önkormányzati tulajdonosi jogokat gyakorló szerv meghatalmaz, vagy az eljárásra jogszabály jelöli ki. Kisajátítást kérő harmadik személyként a 36. § (2)-(3) bekezdése szerinti esetben a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező, nem engedélyköteles tevékenység esetén a létesítő okirata szerint a kisajátítási célt megvalósító tevékenységre jogosult, illetve az állam javára - törvényi rendelkezés alapján - saját nevében, kisajátítást kérőként való eljárásra kijelölt személy járhat el.

(3) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve - a kisajátítandó ingatlan tulajdonosának a 2. § n)-o) pontján, illetve az 5. §-on alapuló kérelmére - határozattal kötelezi a kisajátítási kérelem benyújtására azt, aki e törvény szerinti kisajátítást kérő lehet, és az ingatlanon fennálló használati vagy egyéb joga az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentős mértékben akadályozza vagy megszünteti. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

(4) A kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás célját, a célban megjelölt tevékenység vagy beruházás megkezdésének határidejét, illetve ütemezését.

(5) A kisajátítási kérelemhez - a 24/A. § szerinti eltéréssel - mellékelni kell:

a) külön jogszabály rendelkezése alapján - a kisajátítási tervet öt példányban;

b) a kisajátítást kérő bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakáscíméről (telephelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv elkészítését követően megváltoztak;

c) a kisajátítást kérő nyilatkozatát - kivéve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Épt.) 30. §-ának (4) bekezdése szerinti és a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 7. §-ának (2) bekezdése szerinti kisajátítást - arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet, illetve lakás (helyiség) rendelkezésre áll;

d) a kisajátítás céljának megfelelően az illetékes hatóságnak a 7. § szerinti engedélyét, hozzájárulását, egyetértését, szakvéleményét tartalmazó iratokat, illetve a 7. § (1) bekezdés utolsó mondata szerinti esetben az ingatlanügyi hatóság határozatát;

e) kisajátítást kérő harmadik személy esetében a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt, nem engedélyköteles tevékenység esetén létesítő okiratát;

f)

(6) A kisajátítást kérő köteles a 2-5. § szerinti szempontok mérlegeléséhez szükséges adatokról a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét tájékoztatni, és az azokat igazoló dokumentumokat a hatóság rendelkezésére bocsátani.

(7) Ha a kisajátítást kérő nem igazolja az ügy elbírálásához szükséges nyilvános vagy valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásában szereplő adatokat, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve az adatokat hivatalból szerzi be.

24/A. § Ha a kisajátítást kérő harmadik személy a kérelemhez a létesítő okiratát nem csatolja, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi a kisajátítást kérő harmadik személyről nyilvántartást vezető szervet.

25. § (1) Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek az e törvényben előírt feltételeknek, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve tárgyalást tűz ki.

(2) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a kisajátítási terv egy példányát mellékelve, a tárgyalás kitűzésével egyidejűleg, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló, valamint a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséről szóló törvények hatálya alá tartozó kisajátítási kérelem esetén pedig az ennek beérkezésétől számított nyolc napon belül megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a kisajátítási eljárás megindítása tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése érdekében.

(3) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a tárgyalás kitűzésével egyidejűleg

a) tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy az ingatlanra milyen közérdekű célra kértek kisajátítást és a kisajátítási terv észrevételezés céljából hol és mikor tekinthető meg, továbbá

b) a kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából igazságügyi szakértőt rendel ki, és meghatározza a szakvélemény elkészítésének határidejét. A tárgyalásra a szakértőt meg kell idézni.

(4) A szakértő a szakvéleményt a külön jogszabályban meghatározott szerkezetben és adattartalommal, a mérlegelés módszerének és a figyelembe vett szempontoknak a bemutatásával köteles elkészíteni.

(5) Nincs szükség tárgyalás kitűzésére, illetőleg a kitűzött tárgyalás megtartására, ha a kisajátítást kérő csatolja a kisajátítási kártalanítás tárgyában kötött egyezségről szóló okiratot, és az egyezséget a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve jogszerűnek tartja.

26. § (1)

(2) Nagyszámú ügyfelet érintő kisajátítás esetén hatósági közvetítő vehető igénybe.

27. § (1) A tárgyaláson ismertetni kell a kártalanításra vonatkozó szakvéleményt és meg kell vitatni az ügyfelek által a kisajátítási tervre, továbbá a szakvéleményre tett észrevételeket. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve és az ügyfelek kérhetik a szakértői vélemény kiegészítését.

(2) Ha a lakások, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiségek használóinak elhelyezéséről a lakásügyi, illetve az elhelyező hatóságnak kell határoznia, annak legkésőbb a tárgyaláson nyilatkoznia kell az elhelyezés módjáról; ettől a nyilatkozatától egyoldalúan nem térhet el.

28. § (1) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a kisajátítás tárgyában 2-5. § meghatározott célok és feltételek fennállásának vizsgálata, illetve szempontok mérlegelése alapján dönt. A vizsgálat kiterjed arra is, hogy fennállnak-e a kisajátítás e törvényben meghatározott egyéb feltételei.

(2) A kisajátítás feltételeinek elbírálása során a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve köteles megvizsgálni azt is, hogy biztosítható-e a kisajátítani kért épületben levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek használóinak megfelelő időn belül való elhelyezése.

(3)

29. § (1) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a kérelemnek helyt adó határozatában - a (3) bekezdésben említett kivétellel - külön kell rendelkeznie arról, hogy a kisajátított ingatlanért, az ingatlanra vonatkozóan más személyt megillető jogok megszűnéséért és a jogok megszűnése miatt keletkezett kárért, továbbá a kisajátítással kapcsolatos értékveszteségért és költségekért milyen összegű kártalanítást állapít meg. Rendelkezni kell a kártalanítás megfizetésének határidejéről is.

(2) Ha a kisajátított ingatlanra végrehajtási jog van bejegyezve, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a határozatot közli az illetékes bírósági végrehajtóval is, aki megteszi a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint szükséges intézkedéseket. Ha a kisajátított, végrehajtási joggal nem terhelt ingatlant - ide nem értve az olyan tulajdonos által használt lakást, akinek nincs ugyanazon településen vagy attól legfeljebb 50 kilométerre másik beköltözhető lakása - a kártalanítási összeget meghaladó, lejárt esedékességű, elismert vagy végrehajtható követelés terheli, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve határozatában csak a kártalanítás összegét állapítja meg. Ilyen esetben az összeg felosztásáról bármely ügyfél kérelmére - a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályainak alkalmazásával - a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a székhelye szerint illetékes bíróság gondoskodik.

(3) Ha a kisajátítást kérő és a többi ügyfél a kártalanítás tárgyában egyezséget kötött, és az a szakértői véleménnyel is összhangban van, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve az általa is jóváhagyott egyezséget határozatába foglalja.

(4) A kártalanítás tárgyában kötött, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve által jóváhagyott egyezséget a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek a szerződési nyilatkozatok megtámadására vonatkozó szabályai szerint (234-238. §) lehet megtámadni.

(5) Ha a kisajátított ingatlanért járó kártalanítás és a csereingatlan értéke különböző, a tulajdonost a határozatban kötelezni kell a különbözet megtérítésére, illetőleg rendelkezni kell arról, hogy a kisajátítást kérő különbözetképpen milyen összegű pénzbeli kártalanítást köteles fizetni.

30. § Ha a kisajátítás az ingatlannak csak egy részét érinti, nem kell telekalakítási eljárást lefolytatni.

31. § A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kisajátítási határozata ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

32. § (1) A kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a pert a kisajátítást kérő ellen is meg kell indítani;

b) a közigazgatási perben az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei bíróság jár el;

c) a bíróságnak a keresetlevél beérkezését követő 45 napon belül tárgyalást kell tartania;

d) a bíróságnak a jogalap tekintetében három hónapon belül közbenső ítélettel döntést kell hoznia, kivéve, ha az ügyben igazságügyi szakértő kirendelése szükséges és a szakértői vélemény előterjesztésére ezen időszak alatt az ügy bonyolultsága miatt nem kerülhet sor, vagy ha a keresetet elutasítja;

e) a bíróság - kérelemre - ideiglenes intézkedéssel rendelkezhet az ingatlan birtokba adásáról, amennyiben a kártalanítás igazságügyi szakértő által megállapított összegének a birtokbaadással egyidejű megfizetését a kisajátítást kérő vállalja. A pert - a felek megegyezésének hiányában - a kártalanítás összegszerűsége tekintetében tovább kell folytatni;

f)

(2) A bíróságnak a közigazgatási határozat végrehajtását felfüggesztő végzése kizárja az ingatlan tulajdonjogának átszállását. Ebben az esetben az ingatlannal kapcsolatos közigazgatási eljárásokban (ingatlan-nyilvántartási eljárás, építésügyi eljárás) az eljáró szerv köteles az eljárását a per jogerős befejezéséig felfüggeszteni. Ha az ingatlannal kapcsolatos közigazgatási eljárásban már jogerős határozatot hoztak, a felfüggesztő végzés hatálya annak végrehajtására is kiterjed.

(3) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve jogerős határozatával lezárt ügyben nem nyújtható be újrafelvételi kérelem.

(4) A kisajátítási határozat felügyeleti jogkörben nem változtatható meg, és nem semmisíthető meg.

33. § (1) A határozat jogerőre emelkedése után a határozat és a kisajátítási terv egy-egy példányát - a jogerőre utaló feljegyzéssel ellátva - az ingatlanügyi hatóság és a kisajátítást kérő, valamint a állami, önkormányzati tulajdonosi jogokat gyakorló szerv részére meg kell küldeni. A határozat jogerőre emelkedéséről a többi ügyfelet is értesíteni kell.

(2) A jogerős határozatot az adó helyesbítése, illetőleg kivetése céljából az illetékes helyi adóhatóságnak is meg kell küldeni.

34. § (1) A kisajátított ingatlant a jogerős kisajátítási határozatban megjelölt időpontban kell birtokba adni, feltéve, hogy a kártalanítási összeget megfizették vagy a csereingatlant birtokba adták.

(2) Ha a kisajátított ingatlan mezőgazdasági művelés alatt áll, a birtokbaadásra közvetlenül a termés betakarítása előtti időpontot csak kivételesen, sürgős szükség esetében szabad megjelölni; a körülményekhez képest ilyenkor is lehetővé kell tenni, hogy a föld használója (tulajdonosa) a termést betakaríthassa.

(3) A birtokbaadás a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a feladata.

(4) Ha a kisajátított épület használója részére cserelakást (cserehelyiséget) kell biztosítani, a birtokbaadás időpontját úgy kell megjelölni, hogy arra csak a használó megfelelő elhelyezése után kerüljön sor.

(5) A birtokbaadásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a birtokbaadás tényét, továbbá az ingatlanon és tartozékaiban a kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítését követően bekövetkezett változásokat. A jegyzőkönyv egy példányát a kisajátítást kérő részére kell megküldeni.

(6) A kisajátítást kérő távollétében az ingatlant nem lehet birtokba adni. Más ügyfelek távolmaradása a birtokbaadást nem akadályozza; erre az ügyfelet a határozatban figyelmeztetni kell.

(7) A csereingatlan birtokbaadását a Kormánynak a csereingatlan fekvése szerinti általános hatáskörű területi államigazgatási szerve rendeli el.

(8) Az Aptv. szerinti célra, valamint a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése érdekében megvalósuló árvízvédelmi létesítmény építésére kisajátított épületet és építmény nélküli ingatlant a kártalanítási összeg megfizetésének igazolását követően, helyszíni eljárás nélkül kell birtokba adni.

35. § (1) A kisajátított ingatlan csak a kérelemben megjelölt célra használható fel.

(2) A kisajátítást kérőnek az ingatlant a kisajátítási határozatban meghatározott határidőn belül a kisajátítás céljára fel kell használnia és a kisajátítási cél szerinti használatot a kisajátítási határozatban előírt időtartamig biztosítania kell.

(3) Amennyiben a kisajátítás célja a (2) bekezdésben meghatározott időtartamon belül nem valósul meg, az ingatlan korábbi tulajdonosát visszavásárlási jog illeti meg. Az ingatlan korábbi tulajdonosának jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy ha a korábbi tulajdonos (vagy annak jogutódja) a visszavásárlási jogról lemond, a visszavásárlási jog az állam, illetve az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlóját illeti meg.

(4) E § rendelkezései a 2. § j) és k) pontja szerinti esetben nem alkalmazhatók.

36. § (1) A kisajátítást elrendelő határozat jogerőre emelkedésével az ingatlan tulajdonjogát az állam, illetve a helyi önkormányzat szerzi meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve közvetlenül a kisajátítást kérő harmadik személy tulajdonába adja az ingatlant, ha a kisajátításra

a) - a radioaktív hulladéktároló építéséhez, bővítéséhez, biztonsági övezete megszerzéséhez, vagy távhőtermelő létesítmény, távhőközpont, illetve távhővezeték hálózat létesítéséhez, elhelyezéséhez szükséges kisajátítás kivételével - energiatermelés, energiaellátás, elektronikus hírközlési szolgáltatás kisajátítási cél, vagy nem állami, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő vízilétesítmény belső védőövezetének megszerzését szolgáló vízgazdálkodási feladatok ellátása kisajátítási cél, vagy

b) az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy megszüntető, az a) pont szerinti célokat megvalósító létesítmények elhelyezése érdekében biztosított közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése

érdekében kerül sor [2. § f)-g) és i), illetve o) pont].

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő esetekben az állami, illetve önkormányzati tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a kisajátítás alapján az állam, illetve a helyi önkormányzat tulajdonába került ingatlant - a kisajátítási eljárásban a kisajátítás kérő harmadik személy által megfizetett kártalanításra tekintettel - versenyeztetés és ellenszolgáltatás nélkül, külön törvény rendelkezései szerint adja a kisajátítást kérő harmadik személy tulajdonába, vagyonkezelésébe vagy használatába.

(4) Nem lehet tulajdonba adni az ingatlant, ha

a) jogszabály rendelkezésénél fogva kizárólagos állami tulajdonba, az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozik, illetve a kisajátítási cél megvalósítása következtében kizárólagos állami tulajdonná, forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyonná válik;

b) a tulajdonba adás egyéb okból nem lehetséges.

37. § (1) A tulajdonváltozást az ingatlanügyi hatóság a jogerős kisajátítási határozat vagy - a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétel útján történő megszerzése esetén - kérelem és adásvételi szerződés alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartáson.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozás az ingatlannak csak egy részét érinti, a tulajdonváltozást és a földrészlet megosztását az ingatlanügyi hatóság

a) kisajátítás esetén a földrészlet megosztására is kiterjedő jogerős kisajátítási határozat, valamint az ingatlanügyi hatóság és az építésügyi hatóság által záradékolt kisajátítási terv és az annak alapján készített, szintén e hatóságok által záradékolt változási vázrajz,

b) adásvétel esetén kérelem, valamint adásvételi szerződés, közös tulajdont megszüntető szerződés, továbbá az ingatlanügyi hatóság és az építésügyi hatóság által záradékolt kisajátítási terv és az annak alapján készített, szintén e hatóságok által záradékolt változási vázrajz

alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartáson.

38. § (1) A kisajátítás előtt az ingatlanon előmunkálatot csak különösen indokolt esetekben, az ingatlan rendeltetésszerű használatát a lehető legkevésbé korlátozva lehet végezni. Az előmunkálatok célja a kisajátítás előkészítése érdekében szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése lehet. Gyorsforgalmi út építése esetében előmunkálatnak minősül a lőszermentesítés és - feltárási engedély birtokában - a megelőző régészeti feltárás is, amennyiben az nem eredményezi az ingatlan helyreállíthatatlan változását. Amennyiben az ingatlan kisajátítására nem kerül sor, az előmunkálatok végzésére jogosult köteles az ingatlant a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni.

(2) A kisajátításhoz szükséges előmunkálatokra engedélyt kell kérni a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervétől. Az előmunkálatok engedélyezését a kisajátítást kérő és az előmunkálatokat végző szerv együttesen köteles kérni. A kérelemben meg kell jelölni az ingatlan adatait, a tulajdonos, a használó, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett egyéb jogosult lakáscímét (telephelyét), az elvégezni kívánt előmunkálatokat és a kisajátítás célját. A kérelemben be kell mutatni azokat az adatokat és körülményeket, és csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek a kisajátítás feltételeinek fennállását valószínűsítik, és az előmunkálatok végzésének szükségességét indokolják.

(3) Az engedélyezés során a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve megvizsgálja, hogy kisajátítás feltételeinek fennállása a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető-e, és annak érdekében az adott ingatlanon az adott előmunkálat elvégzése indokolt-e, illetve az az ingatlan rendeltetésszerű használatát milyen mértékben korlátozza. Ennek érdekében az ingatlan tulajdonosát (használóját) meghallgathatja. Az engedélyezésről szóló határozatot postai úton közölni kell az ingatlan tulajdonosával, használójával és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett egyéb jogosulttal.

(4) Az Aptv. 1. melléklete szerinti gyorsforgalmi út építése céljára történő kisajátításhoz szükséges előmunkálat esetén a kisajátítást kérő önállóan is kérheti az előmunkálat engedélyezését. Az előmunkálatok megkezdésének időpontjában a beruházó köteles a földvédelmi járulék területarányos részét megfizetni.

39. § (1) Ha az előmunkálatok engedélyezésekor azok megkezdésének időpontja megállapítható, azt a kérelemnek helyt adó határozatban kell megjelölni.

(2) Az előmunkálatokat végző szerv az előmunkálatok megkezdése előtt legalább tizenöt nappal köteles a kezdés időpontját a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez bejelenteni. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve az előmunkálatok megkezdésének időpontja előtt legalább három munkanappal a 38. § (2) bekezdésében említett érdekelteket az előmunkálatokról és azok megkezdésének időpontjáról írásban értesíti.

(3) Az ingatlan tulajdonosa (vagyonkezelője, használója) köteles tűrni, hogy az engedélyezett előmunkálatokat elvégezzék, az ezzel okozott kár megtérítéséért a kisajátítást kérő és az előmunkálatokat végző egyetemlegesen felelős.

(4) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve az előmunkálatokat engedélyező határozatában a kisajátítást kérő kérelmére - a kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából - szakértőt rendel ki.

(5) Az előmunkálati engedélyben meghatározott munkálatok során okozott, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkért járó kártalanítást - a kisajátítási kártalanítás szabályainak alkalmazásával - a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve állapítja meg.

40. § (1) A kisajátítási tervben megjelölt ingatlanra megkötött adásvételi szerződés alapján kifizetett vételár a kisajátítási eljárás során megállapított kártalanítással megegyezően adó- és illetékmentes, ide nem értve az általános forgalmi adót.

(2) A kártalanítás összegét úgy kell tekinteni, mint amely az általános forgalmi adót is tartalmazza, amennyiben a kisajátítás keretében történő tulajdonátszállást az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adófizetési kötelezettség terheli.

41. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit - ide értve az általános forgalmi adó fizetésére vonatkozó kötelezettséget is - a hatálybalépését követően indult kisajátítási eljárásokra kell alkalmazni.

(2) A törvény 42. § (2) bekezdésnek m) pontja a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a kisajátítási terv kötelező elemeire, elkészítésére, felülvizsgálására, záradékolására és közzétételének rendjére,

b) a kártalanítás megfizetésének egyéb előírásaira, valamint az értékkülönbözet megfizetése tekintetében fizetési kedvezmény megadására

vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.

(4) Azok a nem igazságügyi szakértők, akik e törvény hatálybalépésének időpontjában, jogszabályi rendelkezés alapján kisajátítási eljárásban szakértőként való eljárásra jogosultak, e törvény hatálybalépését követő egy évig szakértőként kirendelhetők, eljárásukra az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. Szószerinti kivonat az ÉTV kisajátítást és kártalanítást szabályzó részeiből.

Kivonat az 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényből.

Kisajátítás

26.§ A településrendezési feladatok megvalósításához közérdekből szükséges ingatlanok az arra vonatkozó külön jogszabályokban szabályozott esetekben és módon sajátíthatók ki.

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

27.§ (1) Ha a helyi építési szabályzat szerint - a településrészen fekvő ingatlanok megfelelő megközelítése, illetve használatának elősegítése érdekében - kiszolgáló és lakóút (a továbbiakban: kiszolgáló út) létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, és a megvalósítás a kiszolgáló út, valamint a környező építmény, telek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott telkek igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a teleknek kiszolgáló út céljára szükséges részét a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti.

(2)

(3) A telek kiszolgáló út céljára igénybe vett részéért a kisajátítás szabályai szerint megállapított kártalanítás jár. A kártalanítás összegét a szabályozás alapján kialakítható építési telek, továbbá a kiszolgáló út megépítéséből, illetve az ezzel összefüggő közművesítésből eredő telekérték növekedés figyelembevételével kell megállapítani akkor is, ha a kiszolgáló út és a közművesítés nem közvetlenül a birtokbavételt és a lejegyzést követőn valósul meg. Amennyiben a kiszolgáló út és a közművek megépítése a birtokbavételt és a lejegyzést követő fél éven belül nem kezdődik meg és három éven belül nem valósul meg, a kártalanítás összegének, a fél év elteltét követő időponttól kezdődően a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten, 15 napon belül kell megfizetni. A telekérték növekedés összegeként legfeljebb a lejegyzéssel igénybe vett telekhányad értéke állapítható meg.

(4) Ha a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges részén építésügyi hatósági (létesítési) engedéllyel rendelkező, vagy 10 évnél régebbi építmény, vagy építményrész áll, kisajátítási eljárást kell lefolytatni.

(5)

(6) Ha a kiszolgáló út létesítését, bővítését vagy szabályozását szolgáló lejegyzés műszaki vagy egyéb indok alapján csak az egyik oldali teleksorból lehetséges, akkor a kiszolgáló út másik oldalán lévő teleksor tulajdonosait a települési önkormányzat, a kiszolgáló út változásából eredő telekérték-növekedés arányában - rendeletben - egyszeri hozzájárulás fizetésére kötelezheti.

(7) A (6) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésére kötelezés esetén a hozzájárulás teljes mértéke nem haladhatja meg az igénybe vett telekterületek értékének fele részét. Az így megállapított összeget a lejegyzéssel nem érintett telektulajdonosok között a tulajdonukban álló telek nagyságának arányában kell megosztani.

(8) A kiszolgáló út létesítése, bővítése során feleslegessé vált közterületet az érintett tulajdonosok részére vételre fel kell ajánlani. Ha az ilyen területet korábban kártalanítás nélkül jegyezték le, azt az érintett tulajdonosnak térítés nélkül kell visszaadni.

(9) Az (1)-(8) bekezdés előírásait kell alkalmazni a hasonló rendeltetésű és szerepkörű külterületi helyi közutak esetében is.

(10) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve lejegyzéssel kapcsolatos eljárására egyebekben a kisajátítási eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Kártalanítási szabályok

30. § (1) Ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv másként állapítja meg (övezeti előírások változása) vagy korlátozza (telekalakítási vagy építési tilalom), és ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezőt kártalanítás illeti meg.

(2) A kártalanítás összege az ingatlannak a korábbi rendeltetése alapján megállapítható régi és az új szabályozás eredményeként megállapítható új forgalmi értéke közötti különbözet.

(3) Ha az ingatlanhoz fűződő korábbi, a 13. § (1) bekezdése szerinti építési jogok keletkezésétől számított 7 éven belül kerül sor e jogok megváltoztatására vagy megszüntetésére, a tulajdonosnak - kérelmére - a (2) bekezdés szerinti kártalanítás jár. A 7 év eltelte után csak a használat gyakorlásába való beavatkozásért és csak akkor jár kártalanítás, ha a változtatás a korábbi használatot megnehezíti, vagy ellehetetleníti. A hét év a korábban hatályba léptetett helyi építési szabályzat, szabályozási terv esetében 2000. március 1-jétől számítandó.

(4) Ha az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv valamely később megvalósítandó - jogszabályban megállapított - olyan közérdekű célban határozza meg, amelynek megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogokat korlátozza, a tulajdonos a közérdekű cél kedvezményezettjétől, illetőleg ennek hiányában a települési önkormányzattól követelheti az ingatlan megvételét. Ha a megvételre vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtől számított öt éven belül nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátítani.

(5) Nem jár kártalanítás a természeti veszélyeztetettségből eredő kár megelőzésére, a tulajdonos érdekeinek védelme céljából elrendelt tilalom, továbbá a 21. § szerinti változtatási tilalom, valamint a szabálytalan építmény, építményrész és használat esetében. Védett terület, építmény vagy egyedi érték védelme érdekében elrendelt tilalom esetén a fizetési kötelezettségre, az erre vonatkozó külön jogszabályok az irányadók.

(6) A kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az érdekében a korlátozás történt. Ha nem határozzák meg azt, akinek az érdekében a korlátozás történt, a kártalanítási kötelezettség a települési önkormányzatot terheli. A fővárosban a kártalanítás a fővárosi, illetőleg a kerületi önkormányzatot érdekeltségük arányában terheli. Ha az, akinek az érdekében a kártalanítási kötelezettséggel járó előírás szükségessé vált, a tilalom vagy a korlátozás elrendelése után jogutód nélkül megszűnt, és a települési önkormányzat az előírást fenntartja, a kártalanítási kötelezettség szintén az önkormányzatot terheli.

(7) A kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé. Ez az időpont a helyi építési szabályzat, szabályozási terv hatálybalépésének, illetőleg az e törvény 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti tilalmat, korlátozást elrendelő határozat jogerőre emelkedésének a napja. A kártalanítás a felek megállapodásának tárgya. A főváros esetében a megállapodás megkötésére irányuló kérelmet a fővárosi önkormányzatnak a területileg illetékes kerületi önkormányzathoz, a területileg illetékes kerületi önkormányzatnak a fővárosi önkormányzathoz nyolc napon belül írásban továbbítani kell. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, mintha a kérelmező a kérelmét mindkét önkormányzathoz beadta volna. Ha a szerződő felek között - a kérelem benyújtásától számított egy éven belül - nem jön létre megállapodás, akkor kártalanítási eljárást kell lefolytatni, amelyet a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve folytat le a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint, az e törvényben meghatározott eltérésekkel.

(8) A kártalanítás tárgyában hozott közigazgatási határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a pert a kártalanítás megfizetésére kötelezett ellen is meg kell indítani, és

b) a bíróság a kártalanítási ügyben hozott határozatot megváltoztathatja.

(9) A tulajdonost, haszonélvezőt a (4) bekezdésben foglalt eljárás lefolytatása esetén megilleti a (7) bekezdés szerinti kártalanítás. A (4) bekezdésben szabályozott ingatlan megvételének követelése a (7) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának minősül. Az adásvétellel, kisajátítással történő kártalanítás esetében a vételárba az addig kifizetett kártalanítást be kell számítani.

Településrendezési szerződés

30/A. § (1) A települési önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója).

(2) A szerződés tárgya lehet különösen:

a) településrendezési tevékenység előkészítése a cél megvalósítója által, saját költségére, a telekviszonyok rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása, valamint a településrendezési tervek, helyi építési szabályzat - egyeztetett program alapján történő - kidolgozásának finanszírozása;

b) a településrendezési tervekben, helyi építési szabályzatban rögzített célok - a telek felhasználásának az ökológiai hálózat működőképességének fenntartása, szerkezetének funkcionális és területi megőrzése mellett történő támogatása és biztosítása, időbeli korlátozás és feltétel esetén is;

c) azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az önkormányzatot terhelik.

(3) A szerződés alapját a cél megvalósítója által készített tanulmányterv képezi. Az önkormányzat a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a cél megvalósítójának kezdeményezésére az általa készített tanulmányterv alapján a szükséges településrendezési eljárást a szerződésben megállapított határidőn belül megindítja.

(4) A településrendezési szerződésben kikötött, illetőleg vállalt kötelezettségek és a megvalósuló településrendezési cél között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A településrendezési szerződésben az ingatlan tulajdonosa, vagy annak hozzájárulásával a beruházó által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a településrendezési kötelezettség tényét a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a mellékelt szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni. A kötelezettség megszűnését követő 15 munkanapon belül az önkormányzat jegyzője megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tény törlése érdekében.

(5) A szerződésben rendelkezni kell a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán szükséges intézkedésekről, a településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettségről.

4. Javasolt elvek a kisajátítás és kártalanítás területen.

A kisajátítás, kártalanítás területén az ingatlanértékelésre vonatkozó általános irányelvek mellett be kell tartani a kisajátítási törvény és az ÉTV előírásait.

A kirendelő Államigazgatási Hatóság, Bíróság által meghatározott feladattól függetlenül kisajátítási, kártalanítási ügyekben a kirendelt szakértőnek minden esetben vizsgálni kell az alábbiakat:

a. A kisajátítás, kártalanítás által érintett teljes terület és visszamaradó terület nagyságát.

b. A kisajátítás, kártalanítás által érintett terület a visszamaradó terület használhatóságát, milyen mértékben befolyásolja, vagy korlátozza.

c. A részleges kisajátítás teljes körű kisajátítást vonhat-e maga után?

d. A kisajátítás fordulópontját.

e. A kirendelő Államigazgatási Hatóság, Bíróság által meghatározott jogalapot.

f. A kisajátítás, kártalanítás által érintett területre vonatkozó építésügyi szabályozást, változás előtt és utána.

4.1. A kisajátítás, kártalanítás alapesetei:

Az Étv. 30.§. (1) bekezdése kimondja, hogy ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv másként állapítja meg (övezeti előírások változása) vagy korlátozza (telekalakítási vagy építés tilalom), és ebből a tulajdonosnak haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezőt kártalanítás illeti meg. A 30.§. (2) bekezdése szerint a kártalanítás összege az ingatlannak a korábbi rendeltetése szerint megállapítható értéke és a rendeltetésmódosítás eredményeként az ingatlan új forgalmi értéke közötti különbözet.

Az 27.§ (1) Ha a helyi építési szabályzat szerint - a településrészen fekvő ingatlanok megfelelő megközelítése, illetve használatának elősegítése érdekében - kiszolgáló és lakóút (a továbbiakban: kiszolgáló út) létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, és a megvalósítás a kiszolgáló út, valamint a környező építmény, telek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott telkek igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a teleknek kiszolgáló út céljára szükséges részét a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti. A lejegyzéssel párhozamosan a tulajdonost kártalanítani kell.

4.2. A kisajátítás, kártalanítás során betartandó ingatlanértékelésre vonatkozó általános alapelvek:

4.2.1. A telekérték meghatározásnál alapvetően a kisajátítás fordulónapjának megfelelő összehasonlító adatokat kell felhasználni. A jogalapot és a kisajátítás fordulónapját a kirendelő hatóság határozza meg. A fordulónap az esetek többségében a területre vonatkozó előnytelen szabályozás változás napja. A szakvéleményben a fordulónap és a jogalap pontos meghatározását rögzíteni kell.

4.2.2. Az kisajátítási, kártalanítási érték meghatározásnál a szabályozást megelőző állapotot kell figyelembe venni. Alapvető hiba, hogy az értékelések jelentős része a kisajátítás után kialakult területi adottságok alapján készül.

4.2.3. A telekérték meghatározásnál kisajátítás, kártalanítás során csak azonos építési övezetbe és hasonló beépítési adottságokkal rendelkező telkeket lehet összehasonlítani, ennek hiányában az egyes beépítésre vonatkozó paraméterek arányosítását kell használni korrekciókkal. A kisajátítás, kártalanítás által érintett területekre vonatkozó építésügyi előírásokat a szakvéleményben részletesen be kell mutatni.

4.2.4. A területre vonatkozó építésügyi előírásokat változás előtt és változás utáni állapotnak megfelelően a szakvéleményben részletesen be kell mutatni.

4.2.5. Telek kisajátítása esetén a kártalanítási összeg meghatározásánál kiemelkedő jelentősége van a területen megvalósítható fejlesztésnek és a beépítési lehetőségnek. Ingatlan egy része csak akkor sajátítható ki, ha a visszamaradó ingatlanrész eredeti céljára továbbra is alkalmas, vagy ha be nem épített telekről van szó, akkor a visszamaradó telekhányad eléri a helyben előirt legkisebb teleknagyságot. Egyéb esetben a teljes ingatlan kisajátítása indokolt.

4.3. A közterületbe tartozó ingatlanok, ingatlanrészek érték meghatározásának elvei.

A kisajátítás, kártalanítás során számtalan esetben előfordul, hogy nem beépítésre szánt, ill. közterület a kisajátítás tárgya. Az ilyen területek kereskedelmi forgalma nem jellemző, mert korlátozottan forgalomképes ingatlanok. Hasonló ingatlanok forgalma többségében a kisajátítási és kártalanítási eljárás keretében valósul meg. A kisajátítási, kártalanítási eljárásban megvalósult ingatlan ügyletek adatait az értékképzésnél nem lehet felhasználni, mert nem tekinthetők valós ingatlan ügyleteknek. Amennyiben hasonló forgalmi adatok nem elérhetők, a közterülettel közvetlen határos területek forgalmi értékéből az alábbiak szerint arányosítással kell meghatározni a kisajátítandó ingatlan fajlagos értékét:

a. A nem beépíthető közterület értéke a környező ingatlanok korrigált fajlagos értékének: 25%-a.

b. A 3%-ban beépíthető közterület értéke, a környező ingatlanok korrigált fajlagos értékének: 35%-a.

c. Azonos ingatlanoknál a művelésből nem kivont ingatlanoknál 10%-os korrekciót kell alkalmazni.

d. Nem lehet arányosítást alkalmazni, ha hasonló vagy megközelítőleg hasonló beépítési adottságú ingatlan összehasonlító adatok állnak rendelkezésre.

4.4. Az épületek, építmények érték meghatározásának elvei.

4.4.1. Ha az épület építési engedély nélkül épült, és a használatbavételi engedély kiadásától számított 10 év már eltelt, az építési hatóság az építmény bontása iránt nem intézkedhet. Ez esetben a kártalanítási összeg meghatározásánál az építmény teljes forgalmi értékét kell meghatározni.

4.4.2. Az épületek, építmények értékét nettópótlási érték meghatározás módszerével kell meghatározni.

4.4.3. A kisajátítás, kártalanítás által érintett területen számba kell venni a területen lévő épületeket, építményeket és tételesen értékelni kell, pl. fő- és melléképületek, emésztő, kapu, kerítés, térburkolatok, támfal, medence, stb.

4.4.4. Az épületek, építmények újraelőállítási fajlagos értékét az Építőipari Költségbecslési Segédlet (ÉKS) vagy más szakmailag elfogadott költségbecslési gyűjtemény norma tételei, vagy tételes költségbecslés alapján kell meghatározni.

4.5. A zöldkár értékmeghatározásának elvei.

4.5.1. A kisajátítás, kártalanítás által érintett területen tételesen fel kell mérni a területen lévő fákat, cserjéket, növényeket, szőlőtőkéket, stb.

4.5.2. A nagy faiskolai lerakatok árjegyzéke alapján meg kell határozni a beszerzési, telepítési, nevelési költségek értékét.

4.5.3. A termőre fordulásnál a magyar mezőgazdaságban elfogadott 5 évvel kell számolni.

4.6. Az értékelés során alkalmazott összehasonlító adatok alkalmazásának szabályai.

Az ingatlanértékelés során a 25/1997.(VIII.1.) PM rendeletnek megfelelően a már megvalósult jogügyletek adatai használhatók fel összehasonlító adatként. Az Illetékhivatali adatbázis a Fővárosban 2006 évig, Pest megyében és a megyei bíróságokon 2007 évig a bíróságok polgári irodáján érhetők el a kirendelés bemutatásával. Illetékhivatali összehasonlító adatok kisajátítási, kártalanítási eljárás során maximum 5 éven belül használhatók fel, inflációs rátának megfelelő korrekcióval. Aktuális ingatlan összehasonlító adatok a területileg illetékes APEH Igazgatóságtól kérhetők egyedi kérelem alapján a 33/2007. (XII. 23.) PM szerint. A kínálati összehasonlító adatok használata a szélesebb körű tájokozódás érdekében ajánlott, mely megfelelő alapot ad a ténylegesen megvalósult és kínálati adatok közötti összefüggések bemutatására.

A kisajátítási, kártalanítási érték meghatározásnál alapvetően hasonló övezetbe, beépítési adottságokkal rendelkező összehasonlító adatok alkalmazására kell törekedni. Ennek érdekében az értékelés tárgyát képező terület építési övezeti besorolását, beépíthetőségét feltétlenül ellenőrizni kell.

4.7. A kisajátításra kerülő ingatlan, ingatlanrész építésügyi szabályozására vonatkozó beépítési lehetőség elemezésének elvei.

A kisajátításra kerülő terület műszaki adottságainak pontos meghatározása érdekében feltétlenül szükséges az OTÉK, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, területre vonatkozó Szabályozási Terv előírásainak bemutatása, elemzése. A kisajátítás, kártalanítás jogalapja többségében a múltban keletkezett, ezért ebben az esetben az OÉSZ, ÁRT, RRT, BVSZ előírásai alapján kell az értékelést elvégezni. Az egyes területek beépítési adottságaival kapcsolatban a területileg illetékes főépítész irodák, építésügyi hatóságok tudnak tájékoztatást adni. Egyedi esetekben az illetékes főépítész irodától vagy főépítésztől kell állásfoglalást kérni. A területek beépíthetőségének vizsgálata során alapvetően tisztázandó, hogy a vizsgált időszakban a területre építési jogosultságot megteremtő szabályozás biztosított volt-e? A beépítési jogosultságok alapvetően befolyásolják az ingatlan értékét.

Az érték meghatározásnál a szabályozás előtti és szabályozás utáni előnytelen, tulajdonost hátrányosan érintő előírásokból kell kiindulni.

Az előnytelen szabályozás változás sok esetben nem jár kisajátítással csak kártalanítással, mert a területre vonatkozó övezeti előírásoknak csak egyes elemei változnak, pl. homlokzat magasság (m), beépíthetőség (%), bruttó szintterületi mutató (m2/m2), stb. Egyre gyakoribb az egyes kerületrészeket, településeket érintő övezeti előírás változás, mellyel kapcsolatos értékváltozás nehezen kimutatható, mert megfelelő megvalósult összehasonlításra alkalmas jogügyletek adatai nem állnak rendelkezésre. A változás előtt és a változás után megvalósítható beruházás, ill. elérhető profit arányában lehet az érték különbözetet meghatározni. Sajnos hasonló esetekben a szabályozás változás piacra gyakorolt hatása összehasonlító adatok alapján nem kimutatható, annak ellenére, hogy a tulajdonost a szabályozás hátrányosan érintette. Az államigazgatási és bírósági eljárásban alapvetően a piaci értékelést fogadják el, de piaci értékelési módszerrel az érték módosulás sok esetben nem kimutatható. Sok esetben, főleg vidéki településeken a részleges szabályozás változás nem okoz érték módosítást, de jogilag a tulajdonos hátrányos helyzetbe került, mert eredeti szándékai sérülhetnek.

5. Kisajátítással, kártalanítással kapcsolatos fogalmak.

a. Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési, a mezőgazdasági, az erdőművelési, illetőleg az egyéb célra szolgáló része.

b. Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés céljára szolgáló területrésze.

c. Belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó - kijelölt része.

d. Épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja.

e. Építési telek: beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott, magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető telek.

f. Építési terület: olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények, elhelyezésére szolgál.

g. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

h. Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely

· a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

· használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

· használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

· törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

i. Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

j. Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet.

k. Integrált településfejlesztési stratégia: középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás orientált településfejlesztési dokumentum.

l. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

m. Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló része.

n. Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).

o. Önkormányzati (megyei, települési, térségi) főépítész: a helyi önkormányzat területrendezési, valamint e törvényben meghatározott építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit előkészítő - felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező - személy.

p. Önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek érvényre juttatása céljából a település fejlődésének alapvető lehetőségeit és irányait meghatározó, a település természeti adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi szempontjaira épülő településfejlesztési elhatározás.

q. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányaműveléssel kapcsolatos és atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények (mérnöki létesítmények), amelyek létesítésekor - az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.

r. Szabályozási keretterv: az a fővárosi településrendezési terv, amely a főváros közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek, valamint a környezet elemeinek védelmével kapcsolatos általános követelményeket megállapító fővárosi építési keretszabályzatot térképen, rajzi formában ábrázolja.

s. Szabályozási terv: az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja.

t. Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.

u. Telekcsoport újraosztása: a szomszédos telkek csoportjának összevonása és egyidejűleg a helyi építési szabályzatban és településrendezési tervben meghatározott rendeltetés céljára szolgáló új telkekként történő felosztása.

v. Telekegyesítés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek egy telekké történő összevonása.

w. Telekfelosztás: a telek új telkekre történő osztása.

x. Telek határrendezés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek közös határvonalának megváltoztatása.

y. Telektömb: a telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület határol.

z. Településfejlesztési koncepció: a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe.

aa. Településrendezési terv: a településszerkezeti terv, a szabályozási keretterv és a szabályozási terv.

bb. Településszerkezeti terv: az a településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.

cc. Építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, és építésügyi tevékenységek összessége.

dd. Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.

ee. Építészeti érték: az épített környezet minden olyan tárgyi és szellemi (építészettörténeti, építőművészeti, műszaki-tudományos) építészeti minőséggel rendelkező alkotásokban megjelenő értéke, amelyben a mindenkori társadalom - ezen belül a helyi közösségek - identitása és alkotóképessége fejeződik ki.

ff. Építészeti örökség: az épített környezet maradandó építészeti értéket is képviselő elemeinek (építmény, épületegyüttes, táj- és kertépítészeti alkotás) összessége - annak minden beépített alkotórészével, tartozékával és berendezésével együtt.

gg. Fővárosi keretszabályzat: a főváros területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos - telekalakítási és építésjogi követelmények tekintetében nem teljes körűen szabályozó - általános követelményeket keretjelleggel megállapító, a fővárosi önkormányzat által megalkotott építési szabályzat.

hh. Övezeti terv: a helyi építési szabályzatban megállapított építési övezetek, illetőleg övezetek területi lehatárolását - a település ingatlan-nyilvántartási térképének másolatán - tartalmazó terv, amely a szabályzat mellékletét képezi.

ii. Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.

Módosítás dátuma: 2010. december 30. csütörtök, 13:43
 
Gondolatok Kártalanítás, kisajátítás területén alkalmazandó elvekre. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. december 30. csütörtök, 13:06

Gondolatok

Kártalanítás, kisajátítás területén

alkalmazandó elvekre.

Szerkesztette: Rajczi József

(2010.05.10)

Ertek Komp-3

1. Kártalanítás, kisajátítás általános értelmezése.

Kisajátítás során az alkotmányos jogok érvényre juttatása érdekében biztosítani kell a tulajdonjog védelmét. A magántulajdon védelmét a Magyar Köztársaság Alkotmánya is védi, amikor kimondja, hogy tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben lehet, feltétlen és azonnali kártalanítással.

Kisajátítási, közérdekű célok:

a) állami vagy helyi önkormányzati szerv, valamint az e szervek működéséhez szükséges gazdasági,

igazgatási, oktatási, közgyűjteményi, közművelődési, szociális és egészségügyi létesítmény elhelyezése;

b) város- és községrendezés;

c) állami vagy önkormányzati beruházásban megvalósuló tömbszerű vagy telepszerű lakóházépítés;

d) bányászat;

e) honvédelem;

f) közlekedés;

g) posta és távközlés;

h) közcélú erőmű létesítése, a villamos energia továbbítására szolgáló vezeték és berendezés elhelyezése, ha a létesítés, illetőleg az elhelyezés másként nem biztosítható;

i) vízgazdálkodás;

j) a régészeti lelőhelyek és környezetük megóvása és feltárása;

k) műemlékvédelem és természetvédelem, ha a védelem másként nem biztosítható;

l) véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés;

m) építési tilalom alatt álló ingatlan tulajdonjogának megszerzése;

n) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 17. §-ának (2) bekezdése alapján az egyház részére történő átadás;

o) hőtermelő létesítmény és szolgáltatói hőközpont létesítése;

r) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási létesítmény elhelyezésére, ha az másképpen nem biztosítható, és az ingatlanra vonatkozó hatályos terület-, illetve településrendezési terv az ingatlant ezen terület- felhasználási egységbe sorolta.

A közérdekű céloktól eltérni nem lehet, ha a kisajátítást kérő más célt jelöl meg, akkor a kisajátítás nem valósulhat meg.
A kisajátítás, mint fogalom azt jelenti, hogy nem állami (főleg magánszemélyek) tulajdonában lévő ingatlanok állami, önkormányzati tulajdonba kerüljenek, és ezáltal megvalósuljanak a fent említett közcélok. Kisajátításra csak akkor kerülhet sor, ha a tulajdonostól adásvétellel az ingatlan tulajdonjoga nem szerezhető meg. Meg kell jegyezni, hogy nem lehet utcanyitás céljából beépítetlen telekre kisajátítási eljárást lefolytatni, ez esetben az építésügyi hatóság határozattal a földhivatalnál lejegyeztetheti közút céljára a szükséges területnagyságot, ellenben a tulajdonost ez esetben is teljes és feltétlen, azonnali kártalanítás illeti meg, kivéve, ha erről lemondott.


A kisajátított ingatlanért kártalanítást kell fizetni, amelynek piaci értéken, azaz a helyben kialakult forgalmi értéken kell megtörténnie. Ha a kisajátított épületben lévő lakást, vagy egyéb helyiséget (pl. nyári konyha) a tulajdonos, bérlő, vagy egyéb használó használja, akkor forgalmi értékként a lakott értéket kell figyelembe venni. A forgalmi érték megállapítása szempontjából ilyen esetben jelentősége lehet a telek és az épület arányának (pl. nagy és értékes telken elavult, kis épület áll, vagy fordítva). A forgalmi érték megállapításánál nem lehet felsorolni az összes figyelembe vehető befolyásoló tényezőt, de azért minden olyan szempontot vizsgálni kell, amit egy esetleges adásvétel során a szerződést kötő felek egyébként is figyelembe vennének. Ilyen lehet még: az ingatlan közművesítettségi foka, a közterületi megközelíthetősége, a kisajátított ingatlanon fennáll-e építési tilalom, vagy korlátozás, az ingatlanon lévő épületek építési engedéllyel, vagy a nélkül épültek-e, van-e rajta évelő növényzet, stb. Ha az épület építési engedély nélkül épült, és a használatbavételi engedély kiadásától számított 10 év már eltelt, az építési hatóság már az építmény bontása iránt nem intézkedhet. Ez esetben a kártalanítási összeg meghatározásánál az építmény teljes forgalmi értékét kell figyelembe venni.


Telek kisajátítása esetén a kártalanítási összeg meghatározásánál kiemelkedő jelentősége van a rendeltetésnek és a beépítési lehetőségnek. Ingatlan egy része csak akkor sajátítható ki, ha a visszamaradó ingatlanrész eredeti céljára továbbra is alkalmas, vagy ha be nem épített telekről van szó, akkor a visszamaradó telekhányad eléri a helyben előirt legkisebb teleknagyságot.

Ha a kisajátított lakást a tulajdonosok korábban a részükre biztosított tanácsi értékesítésű lakásként az állami támogatást tartalmazó áron szerezték meg, a kisajátítási kártalanítási összeg meghatározásánál az állami támogatás összegét terhükre kell elszámolni.

Ha a tulajdonos az ingatlant a kisajátítást megelőző tíz éven belül szerezte, a szerzéskori értéket a kártalanítási összeg meghatározásánál csupán az értékelés egyik szempontjaként kell figyelembe venni. Tekintettel kell lenni arra is, hogy a tíz éven belüli szerzés a kisajátítás időpontjához képest mikor történt, mert minél távolabb esik egymástól a két időpont, a szerzéskori érték jelentősége ehhez képest csökken.


Kisajátítási kártalanításként a kisajátítással kapcsolatos értékveszteséget és költségeket is meg kell téríteni, de ezek csak a kisajátítással lehetnek összefüggésben. Így pl. nem jár kártalanítás a kisajátított ingatlanon folytatott jövedelemszerző tevékenység lehetőségének megszűnése miatt, de nincs helye olyan költség megfizetésének sem, hogy pl. a tulajdonos az állatállománynak takarmányozásához szükséges terményt a kisajátított ingatlanon termelte meg és a kisajátítás miatt a terményeknek más helyről történő szállításával kapcsolatosan a jövőben költségei merülnek fel. Ugyanakkor költségként (értékveszteségként) meg kell téríteni különösen a mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlan esetében a lábon álló és függő termés értékét, a folyó gazdasági évben elvégzett mezőgazdasági munkák költségét és egyéb ráfordítások költségét, az ingatlan egy részének kisajátítása esetén a visszamaradt ingatlanrész értékének csökkenését, a kisajátítás következtében szükséges üzemátszervezés, üzem áttelepítés és költözködés költségét és egyéb hasonló igazolt költségeket. A tulajdonoson kívül más jogosult (haszonbérlő, használó, haszonélvező, stb.) is érvényesítheti a kisajátítást kérővel szemben a kártalanítási igényét.


A pénzbeli kártalanítással a kisajátított ingatlanra vonatkozóan más személyt megillető jogok és tények megszűnnek. Kivétel a telki szolgalom, továbbá a jogszabályon alapuló szolgalom, vezetékjog és más használati jog, valamint tulajdoni korlátozás, mert ezek tekintetében külön kell rendelkezni. Az állam, illetőleg az önkormányzat a kisajátítási határozat jogerőre emelkedésével az ingatlan tehermentes tulajdonjogát szerzi meg.


Kártalanítást nemcsak pénzben, hanem csereingatlannal, esetleg csereingatlanban és pénzben együtt is lehet nyújtani. Csereingatlan csak akkor adható, ha ebben a felek megegyeznek. Ha a csereingatlan értéke nagyobb, mint a kisajátított ingatlanért járó kártalanítás, a különbözetet a tulajdonos köteles megfizetni. (Ez alól felmentést, vagy részletfizetést kaphat.) Ha a csereingatlan értéke kisebb, akkor a tulajdonos részére az értékkülönbözet jár. Nem jár kártalanítás a használhatatlan romépületért, az olyan épületért, amelynél az építést vagy fennmaradást engedélyező határozat a későbbi lebontás esetére a kártalanítást kizárta, illetőleg amelynek a tulajdonos költségére való lebontását az építésügyi hatóság elrendelte. Ezeket az épületeket a tulajdonos lebonthatja, és anyagát elviheti.


Ha a felek között nem jön létre az ingatlanra vonatkozóan az adásvétel, úgy a kisajátítási eljárást a kisajátítást kérő (állam, vagy önkormányzat) megindítja. A kisajátítási eljárást az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei, vagy fővárosi közigazgatási hivatal vezetője folytatja le. A közigazgatási hivatalok a megyeszékhelyeken működnek. A közigazgatási hivatal köteles legelőször azt vizsgálni, hogy a megjelölt kisajátítási cél valóban közérdeket szolgál-e. A kisajátítási eljárás során a mezőgazdasági földeket, valamint az erdőket fokozott védelemben kell részesíteni, mivel ezek az ingatlanok végesek, mással nem pótolhatók, nem helyettesíthetők. Ezért ezek kisajátítására csak akkor kerülhet sor, ha a mezőgazdasági művelésből történő kivonását engedélyezték. Természetvédelmi területet érintő kisajátításra irányuló kérelemhez csatolni kell a természetvédelmi hatóság hozzájárulását is, illetőleg régészeti jelentőségű földterület esetén a művelődési és közoktatási miniszter hozzájárulását is.


A közigazgatási hivatal vezetője által hozott határozat ellen csak bírósági felülvizsgálat vehető igénybe. A perre a megyei bíróságok illetékesek. A bíróság a kisajátítási ügyben soron kívül jár el. A kisajátított ingatlant csak a jogerős kisajátítási határozatban megjelölt időpontban lehet birtokba venni, de a kisajátítást kérő engedélyt kérhet előmunkálatok végzésére, melyet szintén a közigazgatási hivatal vezetője engedélyez. Megjegyzendő, hogy a kisajátítást kérő nem húzhatja hosszú ideig a kisajátítási cél megvalósítását, kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az ingatlant meghatározott határidőn belül a kisajátítási célra felhasználja. Amennyiben ez nem valósul meg a vállalt határideig, az ingatlan korábbi tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben a kisajátítási eljárás megindul, illetőleg az lebonyolódik, a teljes eljárás (beleértve a bíróságit is) illetékmentes, valamint a kisajátított ingatlan tulajdonosa a teljes kártalanítási összegre vonatkozóan jövedelemadó-mentességet élvez.


Az önkormányzatok az utóbbi időben pontosan a megemelkedett ingatlanárak miatt a településrendezési tervek jóváhagyásánál csökkentik a kisajátításra szánt ingatlanok számát és azokat inkább csak közterület kialakítására (utcanyitásra) veszik igénybe, de ez esetekben is inkább próbálnak a tulajdonosokkal adásvételre vonatkozóan egyezséget kötni. A kisajátítást a kisajátított ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, de nagyon ritka, amikor az eljárás mindenki megelégedésére bonyolódik le, hiszen tulajdonához mindenki ragaszkodik főleg akkor, ha ahhoz esetleg érzelmi szálak is kötődnek.

2. ÉTV szerinti kisajátítás, kártalanítás minősített esetei.

Az Étv. 30.§. (1) bekezdése szerinti kártalanítás

Az Étv. 30.§. (1) bekezdése kimondja, hogy ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv másként állapítja meg (övezeti előírások változása) vagy korlátozza (telekalakítási vagy épít és tilalom), és ebből a tulajdonosnak haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezőt kártalanítás illeti meg.

A 30.§. (2) bekezdése szerint a kártalanítás összege az ingatlannak a korábbi rendeltetése szerint megállapítható értéke és a rendeltetésmódosítás eredményeként az ingatlan új forgalmi értéke közötti különbözet.

a./ Az Étv. hatályba lépése utáni (1998. január 1. utáni) korlátozások, övezeti változások jogalapjának megítélése.

Az Étv. hatálybalépése, 1998. január 1. napja után a 30.§. (1) bekezdése szerinti kártalanítási jogalapot teremtenek mindazok az övezeti átsorolások, amelyek a 46/1998. (X. 15.) fővárosi közgyűlési rendelet, a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), továbbá a 47/1998. (X.15) fővárosi közgyűlési rendelet, azaz a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ) alapján 1999. január 1. napjától következtek be. A közigazgatási perekben, a jogalap ezekben az esetekben általában nem vitatott, mert az övezeti átsorolás folytán az ingatlanokon fennálló korábbi építési jogok - a peres felek által elismerten - a tulajdonosok kárára jelentősen, negatív irányban megváltoztak. Ezen ingatlanok ugyanis a tulajdonosok számára többnyire használhatatlan és értékesíthetetlen területekké váltak építésjogi szempontból, mivel pl. a lakóterületből közparkká átsorolt ingatlanon a tulajdonostól nem várható el, hogy szoborkertet létesítsen. Ezen, tulajdonosi érdekeket sértő övezeti változásoknak a jogalapját ugyanakkor nem a tulajdonjogból, hanem az ún. építési jog negatív irányú változásából kell levezetni. Önmagában a tulajdonjog nem feltétlenül foglalja magába az építési jogot, a kettő alapvetően elválhat. Az építési jog a helyi rendelet, vagy jogszabály által a beépítés feltételeként meghatározott követelményeket jelenti. Ezen építési lehetőségek negatív irányú, a tulajdonosi érdekeket sértő és a tulajdonosnak kárt okozó megváltozása kell tehát, hogy tisztázott legyen a jogalap fennálltához.

b./ A kártalanítás fizetésére kötelezhető Önkormányzatok

A közigazgatási perek jelentős része azon kérdés eldöntését célozza, hogy ki legyen köteles az Étv. 30.§. (1) bekezdése alapján megállapítható kártalanítást megfizetni. Az Étv. 30.§. (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az érdekében a korlátozás történt. Ha nem határozzák meg azt, akinek az érdekében a korlátozás történt, akkor a kártalanítási kötelezettség a települési önkormányzatot terheli. Budapest sajátos jellegénél fogva a fővárosi és kerületi önkormányzatok a különböző jogszabályokban meghatározott hatáskörük szerint egyaránt látnak el településrendezési feladatokat, ennek keretében pl. a Fővárosi Önkormányzat az Étv. 14.§. (2) bekezdése szerint a főváros területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táj és épített értékeinek, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos általános követelményeket fővárosi építési keretszabályzatban állapítja meg. Ugyanakkor a fővárosi kerületi önkormányzatok az Étv. 14.§. (3) bekezdése értelmében a fővárosi építési keretszabályzat keretein belül - a kerület egészére vonatkozóan kerületi építési szabályzatot állapítanak meg. Az Étv. 14.§. (6) bekezdése szerint a kerületi szabályozási tervbe a kerületet érintő, a főváros szabályozási kerettervében szereplő szabályozási elemeket be kell építeni, eltérés szükségessége esetén a főváros szabályozási kerettervét előzetesen módosítani kell. A Fővárosi Önkormányzat rendeletével meghatározott fővárosi szabályozási keretterv (FSZKT), (BVKSZ) tehát olyan magasabb szintű jogszabály, amelytől a fővárosi kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terve (KSZT-je) nem térhet el. Mindezek alapján a közigazgatási perekben alapvetőn felmerül az az eldöntendő kérdés, hogy önmagában a magasabb szintű jogalkotói hatáskör megalapítja-e a kártalanítási fizetési kötelezettség körében a Fővárosi Önkormányzat érdekeltségét, azaz a kedvezményezetti pozíciót. Az ezen álláspontot képviselők a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 63/A.§. l./ pontjára hivatkoznak, amely a Fővárosi Önkormányzat feladat és hatáskörébe utalja különösen a főváros városképe szempontjából védendő természeti környezet, közcélú zöldterület kijelölését, fejlesztését és fenntartását.

A Legfelsőbb Bíróság e körben született első döntése kifejtette, az önkormányzati rendeletalkotás a rendeletalkotó kisajátításra kötelezhetőségét eredményezheti, de minden esetben az eset összes körülménye alapján egyedileg kell vizsgálni a kötelezett személyét. (Kfv. II. 39.113/2004/8.) Az Étv. törvényi indokolása alapján a településrendezés igen sok irányú tevékenység gyűjtőfogalma, mely lényegében a település területének megfelelő felhasználását és az ezzel kapcsolatos építkezést, ezek révén kedvező településszerkezetet és településkép kialakítását, továbbá a település működő-képességének biztosítását célzó feladatok megvalósítását jelenti.
Budapest főváros kétszintű önkormányzatiságára tekintettel a fővárosi továbbá a fővárosi kerületi önkormányzatok is gyakorolják tehát a településrendezési hatáskört, amelynek keretében a fővárosi kerületi önkormányzatok a helyi sajátosságokat érvényre juttathatják. Az 1991. évi XX. tv. a helyi települési önkormányzat képviselő testületének lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi, területi sajátosságokat megfelelően szabályozza, adott esetben a környezeti és természetvédelem tekintetében is azokat érvényre juttathatja. (pl. helyi védelem biztosítása). A Fővárosi Bíróság álláspontja az, hogy minden egyes konkrét ügyben mérlegelni kell, hogy a főváros vagy kerületi önkormányzat érdekeltsége állapítható-e meg az övezetátsorolást illetően. Fel kell tárni e körben a releváns tényállási elemeket, így pl. magasabb szintű Fővárosi Önkormányzati érdekeltséget mutat, amennyiben az ingatlant a kiemelt közcélú területekről szóló 14/1993. (IV. 31.) Fővárosi Közgyűlési rendelet tartalmazza, vagy a BVKSZ 4. számú mellékletében a főváros területén lévő országos és helyi jelentőségű védetté nyilvánított természeti területek között szerepel, avagy a BVKSZ 5. számú melléklete szerint a városkép szempontjából védett közparkok, stb. között kerül felsorolásra.

c./ Az Étv. hatályba lépése előtti ( 1998. január 1. előtti ) korlátozásokkal kapcsolatos kártalanítások megítélése a korábbi jogszabályok tartalmi követelményein alapuló Részletes Rendezési Tervek (RRT-k) övezeti átsorolásai alapján. A közigazgatási perek egy része a jogalap körében került megindításra, vitatván ezekre az esetekre az Étv. 30.§-ának alkalmazhatóságát, a visszamenőlegesség tilalmára, illetve a jogbiztonságra hivatkozással. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága iránymutató, egységes gyakorlatot alakított e kérdésben. ( Kf.II. 39.678/2001/13, Kf. V. 39.677/2001/9, Kfv.X. 39.291/2003/2, Kfv.II. 40.020/2002/2.) A Legfelsőbb Bíróság kiemelte, hogy a 2000. március hó 1. napjától hatályos - az Étv-t módosító 1999. évi XCV tv-el módosított - Étv. 60.§. (2) bekezdés b.) pontja úgy értelmezendő, hogy mindenféle övezeti átsorolásokból eredő kártalanításra irányadó az Étv. 30.§. (1) bekezdése és nem csak azokra, amelyek az Étv. hatályba lépése után történtek. A módosított Étv. 60.§. (2) bekezdés b.) pontja szerint e törvény 30.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni a törvény hatályba lépésétől kezdődően, a korábbi rendezési tervek alapján fennálló, a tulajdonosi érdekeket sértő övezeti előírások változásával, az egyedi határozattal elrendelt, továbbá az egyedi határozattal el nem rendelt tilalmakkal kapcsolatban. A Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy az Étv. 30.§-a alapján kell a kártalanítást megállapítani akkor is, ha a kérelem benyújtásakor vagy a támadott határozat meghozatalakor még más építésügyi szabályok voltak hatályban. Az Étv. 30.§. hatályos rendelkezései ma már nem teszik lehetővé a hatályát vesztett 30.§. (5) és (6) bekezdésének alkalmazását és az évenkénti 5 %-os korlátozási kártalanítás megállapítását. "A törvény hatályba lépésétől" szövegezés nem azt fejezi ki, hogy a törvény rendelkezései mely időponttól alkalmazhatók. A hatályba lépésre vonatkozóan az Étv. korábbi rendelkezései már tartalmaznak előírásokat.

d./ Az Étv. 30.§. (4) bekezdése szerinti, az ingatlan kötelező kisajátítására vonatkozó eljárás.

Az Étv. 30.§. (4) bekezdése értelmében, ha az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv valamely később megvalósítandó - jogszabályban megállapított - olyan körérdekű célban határozza meg, amelynek megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogokat korlátozza, a tulajdonos a közérdekű cél kedvezményezettjétől, illetőleg ennek hiányában a települési önkormányzattól követelheti az ingatlan megvételét. Ha a megvételre vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtől számított 3 éven belül nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátítani.

Az Étv. 30.§. (4) bekezdése szerinti kötelező kisajátítás törvényi tényállási (jogszabályi) feltételei tehát " az építési jogok jelentős, nagymértékű korlátozása közérdekű célból "a tulajdonos az ingatlant megvételre felajánlja a közérdekű cél kedvezményezettjének, ennek hiányában a települési önkormányzatnak és "a megvételre vonatkozó felajánlásra irányuló kérelemtől 3 év eredménytelen eltelte. Mindezek alapján amennyiben a feltételek együttesen megvalósulnak, akkor az ingatlant ki kell sajátítani. E körben tehát a közigazgatási szerv nem mérlegelhet. Amennyiben az Étv. 30.§. (4) bekezdése szerint az ingatlan kisajátításának a feltételei fennállnak, akkor a közigazgatási szerv a kisajátítás iráni kérelem benyújtására kötelezi az általa a közérdekű cél kedvezményezettjeként meghatározott önkormányzatot, amely Budapesten a Fővárosi Önkormányzat, vagy valamely fővárosi kerületi önkormányzat lehet.


e./ AZ Étv. 30.§-a szerinti kártalanítási eljárások speciális eljárási szabályai

Az Étv. 30.§. (7) bekezdése kimondja, hogy a kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé. A kártalanítás a felek megállapodásának a tárgya. Ha a felek között a kérelem benyújtásáról számított 1 éven belül nem jön létre megállapodás, akkor kártalanítási eljárást kell lefolytatni, melyet az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője folytat le a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint, az e törvényben meghatározott eltérésekkel. Lényeges tényállási elem, hogy a kártalanítási eljárás előtt kötelező a megállapodás a megegyezés megkísérlése, és ennek hiányában folyatható csak le kártalanítási eljárás. Ez összhangban van a Ktvr. 3.§. (1) bekezdésében megfogalmazott azon követelménnyel, hogy az ingatlan tulajdonjogát kisajátítással akkor lehet megszerezni, hogy ha az adásvétel útján nem lehetséges. Az Étv. 30.§. szerinti kártalanítási eljárást, mint ahogy a Ktvr. 18.§. (1) bekezdése szerinti kisajátítási eljárást az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője folytatja le. A Ktvr. 19.§. (1) bekezdése értelmében a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője határozata ellen államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az elsőfokú közigazgatási eljárásban született határozattal szemben a fél azonban a kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti.
A perre a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. XX. fejezetének a rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pert a kisajátítást kérő ellen is meg kell indítani, és abban a bíróság a kisajátítást kérő kérelmére

a./ soron kívül jár el,

b./ közbenső ítéletet hoz, ha annak a Pp. 213.§. (3) bekezdésében foglalt feltételei fennállnak.

Az Étv. 30.§. szerinti kártalanítási eljárás szerint született határozatot felülvizsgáló közigazgatási per a fentiek értelmében egy olyan speciális közigazgatási per, ahol a keresetet a Pp. 327.§. (2) bekezdésében foglaltak értelmében a határozatot hozó közigazgatási szerv ellen, továbbá a kisajátítást kérő ellen is - amely túlnyomó részt egybe esik a kártalanításra köteles önkormányzattal - meg kell indítani.
A kártalanítás mértékét az Étv. 30.§. (2) bekezdése csak az övezeti előírások változása esetében nevesíti konkrétan akként, hogy az ingatlan korábbi rendeltetése szerint megállapítható értéke és a rendeltetés módosítás eredményeként az ingatlan új forgalmi értéke közötti különbözet.

A Ktvr. 9.§-a a pénzbeli kártalanításra vonatkozóan annak mértékére és kiszámítására eligazítást nem ad, azonban a következetes bírói gyakorlat szerint az ingatlan tulajdonosának az összehasonlításra alkalmas ingatlanok helyben kialakult forgalmi értékének megfelelő kártalanításban kell részesülnie. Az azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás követelményének érvényesülnie kell.
Az érték megállapítása során nem hagyható figyelmen kívül az ingatlan fekvése és az éréket befolyásoló valamennyi tényező.
A többletkártalanítás megállapítására irányuló közigazgatási perekben amennyiben a bíróság a kártalanítást megállapító közigazgatási határozatot a kártalanítást érintő részében megváltoztatja és többletkártalanítást határoz meg, úgy rendelkeznie kell a kártalanításra jogosult tulajdonos (tulajdonosok ) részére megállapított többletkártalanítás összegéről, továbbá a többletkártalanítási összeg után járó késedelmi kamatról a Ptk. 301.§-a értelmében.

2./ Az Étv. 27.§-a szerinti kiszolgáló és lakóút céljáró történő lejegyzés

Az Étv. 27.§. (1) bekezdése szerint, ha a helyi építési szabályzat illetőleg szabályozási terv szerint a település területrészeit érintő kiszolgáló és lakóút létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, az 52.§. (2) bekezdésében meghatározott építésügyi hatóság a teleknek a kiszolgálóút céljáró szükséges részét - kisajátítási eljárás nélkül - a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti. A lejegyzéshez az érdekeltek hozzájárulása nem szükséges.

A 27.§. (3) bekezdése értelmében a telek kiszolgálóút céljára igénybe vett részéért, a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint megállapított kártalanítás jár. A kártalanítás összegéről az (1) bekezdésben meghatározott építésügyi hatóság külön határozatban dönt. A kártalanítás összegét a kiszolgálóút megépítéséből, illetőleg az ezzel összefüggő közművesítésből eredő telekérték - növekedés figyelembevételével kell megállapítani. Telekérték növekedés összegeként legfeljebb a lejegyzéssel érintett igénybe vett telekhányad értéke állapítható meg.

A lejegyzés, illetőleg igénybe vétel, és az ezért járó kártalanítás megállapítása az Étv. általános szabályai szerinti kétfokú közigazgatási eljárásban történik. A kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés és igénybevétel, továbbá az ezért járó kártalanítás tárgyában elsőfokú közigazgatási szervként a települési önkormányzat jegyzője hoz határozatot, amely ellen fellebbezésnek van helye, melyet másodfokú szervként a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal bírál el. A fellebbezési jog kimerítése után a másodfokú határozat ellen az Áe. 72.§. (1) bekezdése alapján bírósági felülvizsgálatnak van helye.

A kiszolgáló és lakóút céljára történő igénybe vett telekrészért járó kártalanítás meghatározására a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint kerül sor azzal az eltéréssel, hogy a kártalanítás összegét a kiszolgálóút megépítéséből, illetőleg az ezzel összefüggő közművesítésből eredő telekérték növekedés figyelembevételével kell megállapítani.

Miután a kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés és igénybevétel tipikusan telekalakítási (telekmegosztási) eljárás keretében történik, ezért a többletkártalanítási igénynél a közigazgatási perekben a kártalanítási összeg tekintetében többnyire érvényesíteni kívánják a telekalakítás (telekmegosztás) értékre gyakorolt hatását is. Az ilyen típusú kártalanítási eljárásnál ugyancsak alperesi pozícióban áll a határozatot hozó másodfokú szerv mellett a kártalanítás fizetésére köteles települési önkormányzat is.

3. Szószerinti kivonat az ÉTV kisajátítást és kártalanítást szabályzó részeiből.

Kivonat az 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényből.

Kisajátítás

26.§ A településrendezési feladatok megvalósításához közérdekből szükséges ingatlanok az arra vonatkozó külön jogszabályokban szabályozott esetekben és módon sajátíthatók ki.

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

27.§ (1) Ha a helyi építési szabályzat szerint - a településrészen fekvő ingatlanok megfelelő megközelítése, illetve használatának elősegítése érdekében - kiszolgáló és lakóút (a továbbiakban: kiszolgáló út) létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, és a megvalósítás a kiszolgáló út, valamint a környező építmény, telek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott telkek igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a teleknek kiszolgáló út céljára szükséges részét a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti.

(2)

(3) A telek kiszolgáló út céljára igénybe vett részéért a kisajátítás szabályai szerint megállapított kártalanítás jár. A kártalanítás összegét a szabályozás alapján kialakítható építési telek, továbbá a kiszolgáló út megépítéséből, illetve az ezzel összefüggő közművesítésből eredő telekérték növekedés figyelembevételével kell megállapítani akkor is, ha a kiszolgáló út és a közművesítés nem közvetlenül a birtokbavételt és a lejegyzést követőn valósul meg. Amennyiben a kiszolgáló út és a közművek megépítése a birtokbavételt és a lejegyzést követő fél éven belül nem kezdődik meg és három éven belül nem valósul meg, a kártalanítás összegének, a fél év elteltét követő időponttól kezdődően a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten, 15 napon belül kell megfizetni. A telekérték növekedés összegeként legfeljebb a lejegyzéssel igénybe vett telekhányad értéke állapítható meg.

(4) Ha a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges részén építésügyi hatósági (létesítési) engedéllyel rendelkező, vagy 10 évnél régebbi építmény, vagy építményrész áll, kisajátítási eljárást kell lefolytatni.

(5)

(6) Ha a kiszolgáló út létesítését, bővítését vagy szabályozását szolgáló lejegyzés műszaki vagy egyéb indok alapján csak az egyik oldali teleksorból lehetséges, akkor a kiszolgáló út másik oldalán lévő teleksor tulajdonosait a települési önkormányzat, a kiszolgáló út változásából eredő telekérték-növekedés arányában - rendeletben - egyszeri hozzájárulás fizetésére kötelezheti.

(7) A (6) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésére kötelezés esetén a hozzájárulás teljes mértéke nem haladhatja meg az igénybe vett telekterületek értékének fele részét. Az így megállapított összeget a lejegyzéssel nem érintett telektulajdonosok között a tulajdonukban álló telek nagyságának arányában kell megosztani.

(8) A kiszolgáló út létesítése, bővítése során feleslegessé vált közterületet az érintett tulajdonosok részére vételre fel kell ajánlani. Ha az ilyen területet korábban kártalanítás nélkül jegyezték le, azt az érintett tulajdonosnak térítés nélkül kell visszaadni.

(9) Az (1)-(8) bekezdés előírásait kell alkalmazni a hasonló rendeltetésű és szerepkörű külterületi helyi közutak esetében is.

(10) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve lejegyzéssel kapcsolatos eljárására egyebekben a kisajátítási eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Kártalanítási szabályok

30. § (1) Ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv másként állapítja meg (övezeti előírások változása) vagy korlátozza (telekalakítási vagy építési tilalom), és ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezőt kártalanítás illeti meg.

(2) A kártalanítás összege az ingatlannak a korábbi rendeltetése alapján megállapítható régi és az új szabályozás eredményeként megállapítható új forgalmi értéke közötti különbözet.

(3) Ha az ingatlanhoz fűződő korábbi, a 13. § (1) bekezdése szerinti építési jogok keletkezésétől számított 7 éven belül kerül sor e jogok megváltoztatására vagy megszüntetésére, a tulajdonosnak - kérelmére - a (2) bekezdés szerinti kártalanítás jár. A 7 év eltelte után csak a használat gyakorlásába való beavatkozásért és csak akkor jár kártalanítás, ha a változtatás a korábbi használatot megnehezíti, vagy ellehetetleníti. A hét év a korábban hatályba léptetett helyi építési szabályzat, szabályozási terv esetében 2000. március 1-jétől számítandó.

(4) Ha az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv valamely később megvalósítandó - jogszabályban megállapított - olyan közérdekű célban határozza meg, amelynek megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogokat korlátozza, a tulajdonos a közérdekű cél kedvezményezettjétől, illetőleg ennek hiányában a települési önkormányzattól követelheti az ingatlan megvételét. Ha a megvételre vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtől számított öt éven belül nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátítani.

(5) Nem jár kártalanítás a természeti veszélyeztetettségből eredő kár megelőzésére, a tulajdonos érdekeinek védelme céljából elrendelt tilalom, továbbá a 21. § szerinti változtatási tilalom, valamint a szabálytalan építmény, építményrész és használat esetében. Védett terület, építmény vagy egyedi érték védelme érdekében elrendelt tilalom esetén a fizetési kötelezettségre, az erre vonatkozó külön jogszabályok az irányadók.

(6) A kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az érdekében a korlátozás történt. Ha nem határozzák meg azt, akinek az érdekében a korlátozás történt, a kártalanítási kötelezettség a települési önkormányzatot terheli. A fővárosban a kártalanítás a fővárosi, illetőleg a kerületi önkormányzatot érdekeltségük arányában terheli. Ha az, akinek az érdekében a kártalanítási kötelezettséggel járó előírás szükségessé vált, a tilalom vagy a korlátozás elrendelése után jogutód nélkül megszűnt, és a települési önkormányzat az előírást fenntartja, a kártalanítási kötelezettség szintén az önkormányzatot terheli.

(7) A kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé. Ez az időpont a helyi építési szabályzat, szabályozási terv hatálybalépésének, illetőleg az e törvény 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti tilalmat, korlátozást elrendelő határozat jogerőre emelkedésének a napja. A kártalanítás a felek megállapodásának tárgya. A főváros esetében a megállapodás megkötésére irányuló kérelmet a fővárosi önkormányzatnak a területileg illetékes kerületi önkormányzathoz, a területileg illetékes kerületi önkormányzatnak a fővárosi önkormányzathoz nyolc napon belül írásban továbbítani kell. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, mintha a kérelmező a kérelmét mindkét önkormányzathoz beadta volna. Ha a szerződő felek között - a kérelem benyújtásától számított egy éven belül - nem jön létre megállapodás, akkor kártalanítási eljárást kell lefolytatni, amelyet a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve folytat le a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint, az e törvényben meghatározott eltérésekkel.

(8) A kártalanítás tárgyában hozott közigazgatási határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a pert a kártalanítás megfizetésére kötelezett ellen is meg kell indítani, és

b) a bíróság a kártalanítási ügyben hozott határozatot megváltoztathatja.

(9) A tulajdonost, haszonélvezőt a (4) bekezdésben foglalt eljárás lefolytatása esetén megilleti a (7) bekezdés szerinti kártalanítás. A (4) bekezdésben szabályozott ingatlan megvételének követelése a (7) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának minősül. Az adásvétellel, kisajátítással történő kártalanítás esetében a vételárba az addig kifizetett kártalanítást be kell számítani.

Településrendezési szerződés

30/A. § (1) A települési önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója).

(2) A szerződés tárgya lehet különösen:

a) településrendezési tevékenység előkészítése a cél megvalósítója által, saját költségére, a telekviszonyok rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása, valamint a településrendezési tervek, helyi építési szabályzat - egyeztetett program alapján történő - kidolgozásának finanszírozása;

b) a településrendezési tervekben, helyi építési szabályzatban rögzített célok - a telek felhasználásának az ökológiai hálózat működőképességének fenntartása, szerkezetének funkcionális és területi megőrzése mellett történő támogatása és biztosítása, időbeli korlátozás és feltétel esetén is;

c) azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az önkormányzatot terhelik.

(3) A szerződés alapját a cél megvalósítója által készített tanulmányterv képezi. Az önkormányzat a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a cél megvalósítójának kezdeményezésére az általa készített tanulmányterv alapján a szükséges településrendezési eljárást a szerződésben megállapított határidőn belül megindítja.

(4) A településrendezési szerződésben kikötött, illetőleg vállalt kötelezettségek és a megvalósuló településrendezési cél között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A településrendezési szerződésben az ingatlan tulajdonosa, vagy annak hozzájárulásával a beruházó által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a településrendezési kötelezettség tényét a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a mellékelt szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni. A kötelezettség megszűnését követő 15 munkanapon belül az önkormányzat jegyzője megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tény törlése érdekében.

(5) A szerződésben rendelkezni kell a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán szükséges intézkedésekről, a településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettségről.

4. Javasolt gondolatok, elvek a kisajátítás és kártalanítás területen.

A téma bonyolult és összetett ezért első menetben gondolatokat, meghatározandó elvek területén csak sejtetni kívánom az eldöntendő kérdéseket, ajánlásokat. A véglegesítéshez feltétlenül szükség van a Kompetencia Bizottságban dolgozó szakemberek alkotó együttműködésére. A kisajátítás, kártalanítás területén is természetesen az értékelésre vonatkozó általános módszereket kell alkalmazni, de speciális törvényi szabályozás miatt egyedi ismereteket és tapasztalatokat kíván ezen a területen dolgozó szakemberektől.

4.1. Javaslataim a kisajátítás és kártalanítás területén rendezendő elvekre:

4.1.1. A kirendelő Államigazgatási Hatóság, Bíróság által meghatározott feladattól függetlenül kisajátítási, kártalanítási ügyekben minden esetben vizsgálni, meg kell határozni az alábbiakat:

4.1.1.1. A kisajátítás, kártalanítás által érintett teljes területet, kisajátítás által érintett és visszamaradó terület nagyságát.

4.1.1.2. A kisajátítás, kártalanítás által érintett terület a visszamaradó terület használhatóságát, milyen mértékben befolyásolja, vagy korlátozza.

4.1.1.3. A részleges kisajátítás teljes körű kisajátítást vonhat-e maga után?

4.1.1.4. A kisajátítás fordulópontjának pontos meghatározása.

4.1.1.5. A kirendelő Államigazgatási Hatóság, Bíróság által meghatározott jogalap elfogadásával kapcsolatos nyilatkozat.

4.1.1.6. A kisajátítás, kártalanítás által érintett területre vonatkozó építésügyi szabályozások pontos bemutatása változás előtt és utána.

4.1.2. Javaslat a kisajátítás területén rendezendő problémákra, elvekre:

4.1.2.1. A telek, épület, építmények, zöldkár meghatározásának elvei.

4.1.2.2. A közterületbe tartozó ingatlanok, ingatlanrészek érték meghatározásának elvei.

4.1.2.3. A kisajátításra kerülő területen lévő – használható, használhatatlan – épületek, építmények érték meghatározásának elvei.

4.1.2.4. A jogalap fordulónapja által meghatározott összehasonlító adatok alkalmazásának szabályai.

4.1.2.5. Az illetékhivatali és kínálati összehasonlító adatok szabályainak meghatározása.

4.1.2.6. A kisajátításra kerülő ingatlan, ingatlanrész építésügyi szabályozására vonatkozó beépítési lehetőség elemezésének elvei.

5. Kisajátítással, kártalanítással kapcsolatos fogalmak.

a. Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.

b. Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési, a mezőgazdasági, az erdőművelési, illetőleg az egyéb célra szolgáló része.

c. Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés céljára szolgáló területrésze.

d. Belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó - kijelölt része.

e. Épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja.

f. Építési telek: beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott, magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető telek.

g. Építési terület: olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények, elhelyezésére szolgál.

h. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

i. Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely

· a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

· használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

· használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

· törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

j. Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

k. Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet.

l. Integrált településfejlesztési stratégia: középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás orientált településfejlesztési dokumentum.

m. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

n. Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló része.

o. Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).

p. Önkormányzati (megyei, települési, térségi) főépítész: a helyi önkormányzat területrendezési, valamint e törvényben meghatározott építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit előkészítő - felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező - személy.

q. Önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek érvényre juttatása céljából a település fejlődésének alapvető lehetőségeit és irányait meghatározó, a település természeti adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi szempontjaira épülő településfejlesztési elhatározás.

r. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányaműveléssel kapcsolatos és atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények (mérnöki létesítmények), amelyek létesítésekor - az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.

s. Szabályozási keretterv: az a fővárosi településrendezési terv, amely a főváros közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek, valamint a környezet elemeinek védelmével kapcsolatos általános követelményeket megállapító fővárosi építési keretszabályzatot térképen, rajzi formában ábrázolja.

t. Szabályozási terv: az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja.

u. Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.

v. Telekcsoport újraosztása: a szomszédos telkek csoportjának összevonása és egyidejűleg a helyi építési szabályzatban és településrendezési tervben meghatározott rendeltetés céljára szolgáló új telkekként történő felosztása.

w. Telekegyesítés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek egy telekké történő összevonása.

x. Telekfelosztás: a telek új telkekre történő osztása.

y. Telek határrendezés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek közös határvonalának megváltoztatása.

z. Telektömb: a telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület határol.

aa. Településfejlesztési koncepció: a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe.

bb. Településrendezési terv: a településszerkezeti terv, a szabályozási keretterv és a szabályozási terv.

cc. Településszerkezeti terv: az a településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.

dd. Építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, és építésügyi tevékenységek összessége.

ee. Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.

ff. Építészeti érték: az épített környezet minden olyan tárgyi és szellemi (építészettörténeti, építőművészeti, műszaki-tudományos) építészeti minőséggel rendelkező alkotásokban megjelenő értéke, amelyben a mindenkori társadalom - ezen belül a helyi közösségek - identitása és alkotóképessége fejeződik ki.

gg. Építészeti örökség: az épített környezet maradandó építészeti értéket is képviselő elemeinek (építmény, épületegyüttes, táj- és kertépítészeti alkotás) összessége - annak minden beépített alkotórészével, tartozékával és berendezésével együtt.

hh. Fővárosi keretszabályzat: a főváros területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos - telekalakítási és építésjogi követelmények tekintetében nem teljes körűen szabályozó - általános követelményeket keretjelleggel megállapító, a fővárosi önkormányzat által megalkotott építési szabályzat.

ii. Övezeti terv: a helyi építési szabályzatban megállapított építési övezetek, illetőleg övezetek területi lehatárolását - a település ingatlan-nyilvántartási térképének másolatán - tartalmazó terv, amely a szabályzat mellékletét képezi.

jj. Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.

Módosítás dátuma: 2010. december 30. csütörtök, 13:42
 
Tudástár PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. február 11. csütörtök, 12:34

 

A TUDÁSTÁR CÉLJA

A MAGYAR INGATLANKLUB honlapján egy olyan tudástár létrehozása, amely minden klubtagnak segítséget nyújt a tevékenysége során felmerülő szakmai kérdések megválaszolásához, legyenek azok akár egyszerűek, vagy bonyolultabbak. A tudástárban helyet kívánunk biztosítani a szakmát érintő alapvető fogalmak tisztázására, közvetítői és szakértői munkát elősegítő módszertani anyagok bemutatására, továbbá a szakmát közvetlenül érintő törvények és rendeletek kivonatos bemutatására. Alapvető cél, hogy a tudástár néhány hónapon belül minden klubtag által elérhető módon segítsen eligazodni a szakmai ismeretekben és nyújtson segítséget a munka színvonalasabb végzéséhez.


PREAMBULUM

A tudástár kiépítése során számítunk a MAGYAR INGATLANKLUB tagjainak alkotó részvételére. A tudástárba javasolt anyagok összegyűjtését Rajczi József irányítja, szervezi. A véglegesített anyagok szakmai kontrol után kerülnek a tudástárba. A tudástárba kerülő anyagok jogtisztaságát a javaslatevőnek garantálni kell. Idézett tanulmányoknál, cikkeknél a forráshelyet és a készítésnél felhasznált forrásmunkát pontosan meg kell határozni.

 

TUDÁSTÁR FELÉPÍTÉSE

1. Alapismeretek, pl. ingatlanoknál használt térmértékek, aranykorona, tiszta kataszteri jövedelem, közmű ellátottság, infrastruktúra ellátottság, ingatlan fogalma, típusai, stb.
2. Ingatlan nyilvántartás rendszere.
3. Építésügyi eljárási szabályok
4. Szakértői blokk, pl., értékelési típusok, piaci, hozam alapú, nettópótlási, vagyonértékű jogok (haszonélvezet, határozott idejű bérlet, stb.) értékelése, értékelés kisajátítási eljárásban, zöldkár meghatározása, termőföld értékelés, stb.
5. Összehasonlító adatok gyűjteménye.
6. Sajtó és jogtár figyelő.
7. Ingatlanszakmai rendezvények.
8. Iratminták, pl. közvetítői szerződés, megbízási szerződés, adás-vételiszerződés, stb.